Bratislava ponúka všestrannú podporu kultúrnym podujatiam

1.4.2022

Mesto Bratislava pokračuje v systematickej podpore rozmanitých kultúrnych podujatí, ktoré sú dostupné širokej verejnosti. Novinkou pre rok 2022 je okrem navýšenia celkovej alokovanej sumy aj to, že finančná podpora je rozdelená do dvoch samostatných oblastí: A. Tradícia, pamäťové aktivity a neprofesionálne umenie B. Inovácie, experiment a globálne výzvy

Prvá oblasť je určená pre podujatia, ktoré rozvíjajú profesionálnu mestskú kultúru v tradičných žánroch alebo tvorivo reflektujú pamäť mesta, prípadne utvárajú kultúrny život v mestských častiach, zapájajú neprofesionálnych umelcov a rozmanité skupiny obyvateľstva, čím prispievajú k odhaľovaniu a rozvoju ich kultúrneho potenciálu a zachovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Druhá oblasť je určená pre podujatia, ktoré reflektujú vo svojich aktivitách výzvy a problémy súčasnej mestskej spoločnosti a udržateľného rozvoja, či prekračujú tradične zaužívané postupy, zameriavajú sa na experiment a kultúrne inovácie, experimentujú s novými formami zapájania publika a jeho vzdelávania a pod.

“Pri nastavovaní oblastí podpory v zavedených programoch nadácie pre rok 2022 sme vychádzali z analýzy dát za predchádzajúce dva roky činnosti. Dáta nám okrem iného ukázali, že potrebujeme zvýšiť alokáciu vzhľadom na dopyt, viac vyvážiť šance žiadateľov z hľadiska zamerania podujatí - smerom k tradičnejším profesionálnym podujatiam, ako aj neprofesionálnemu umeniu a klásť väčší dôraz na prínosy a dopady projektov pre kultúrny rozvoj mesta”, dopĺňa novinky pre aktuálnu výzvu správkyňa nadácie Zuzana Ivašková.

V každej oblasti nadácia prerozdelí 140 tisíc eur, o ktorých pridelení rozhodnú samostatné komisie zložené z expertov a expertiek pre príslušné oblasti. Pri hodnotení projektov budú klásť dôraz na ciele a špecifiká výzvy, ako aj ich prínos pre cieľové skupiny a celkový rozvoj Bratislavy, nie na vyváženosť zastúpených umeleckých žánrov v podporených podujatiach.

Bratislavskí kultúrni aktéri flexibilne zareagovali na pandemickú situáciu, ktorá trvá už druhý rok, výzva i naďalej ponúka možnosť prispôsobiť výstupy platným hygienickým opatreniam pre ten-ktorý termín konania podujatia.

Okrem grantov z Nadácie mesta Bratislavy, poskytuje hlavné mesto každoročne podporu aj pomocou ďalších nástrojov, ako sú dotácie v grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí pre etablované festivaly a prehliadky, a tiež materiálovo-technickú a propagačnú podporu od Bratislavského kultúrneho a informačného strediska prostredníctvom open callov ↗︎.

Podrobné informácie o všetkých výzvach pre rok 2022 a o samotnej Nadácii sú dostupné na stránke www.nadaciamesta.bratislava.sk ↗︎ a facebooku ↗︎ Nadácia mesta Bratislavy.

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020 a orientuje sa na podporu kultúry a komunitného života. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.

Zdieľať