Mestská hromadná doprava

Dnes bolo ukončené predkladanie ponúk verejného obstarávania na zhotoviteľa novej električkovej trate v Petržalke

13.4.2022
Po vyhodnotení ponúk, pred podpisom zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom, musí byť celá súťaž predložená na povinnú kontrolu riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, a na Úrad pre verejné obstarávanie. Podpis zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom, ako aj začiatok výstavby, je naplánovaný na september tohto roka a kompletná stavba by mala byť ukončená do konca roka 2023.
Predpokladaná hodnota zákazky je 90 567 150,- eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude mestu poskytnutá z fondov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 20. októbra minulého roka.
Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie - Bosákova.  Ide v súčasnosti o najväčší dopravný projekt mestskej hromadnej dopravy v našom meste, ktorý vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu a plynule sa napojí na zrekonštruovanú električkovú trať na Starom moste, ktorá vedie ponad Dunaj. Vďaka tomuto spojeniu bude verejnosť len za pár minút komfortne a  bezpečne cestovať z historického centra mesta až na koniec našej najväčšej mestskej časti Petržalky. 
Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a z väčšej časti je lemovaná koridorom zelene a cyklotrasou.  Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.   Plánovaná električková trať je aktuálne vyznačená v teréne drevenými kolíkmi s informačnými štítkami, ktoré zvýrazňujú benefity budúcej električky. Medzi nimi napríklad zelenú trať, moderné zástavky so zazelenanými prístreškami, dopravné info, či miesta nových zastávok MHD.
Zo strany hlavného mesta bola pri plánovaní venovaná mimoriadna pozornosť najmä tvorbe kvalitných bezpečných a bezbariérových verejných priestorov a nová električková radiála bude ich neoddeliteľnou súčasťou. Pre celú stavbu bol vypracovaný špeciálny Dizajnmanuál, ktorý rieši špecifický dizajn všetkých prvkov električkovej trate tak, aby sa vytvoril ucelený estetický a funkčný celok s charakteristickou farebnosťou. Zmyslom Dizajnmanuálu bolo pomenovať princípy takého riešenia verejného priestoru a zelene, ktoré bude pre Petržalku jedinečné a prispeje k tvorbe identity novovznikajúceho mestského priestoru.
Ďalšie potrebné a zaujímavé informácie sú zverejnené na podstránke električky v Petržalke tu: https://bratislava.sk/sk/elektricka-v-petrzalke.
Zdieľať