Školstvo

Mesto Bratislava otvára grantovú výzvu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov v oblasti práce s deťmi a mládežou

1.4.2022
Cieľom grantového Podprogramu 1 je podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ale najmä podpora pravidelnej záujmovej činnosti, ktorej cieľom je všestranný, zdravý rozvoj osobnosti mladého človeka. Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt predstavuje 3,320€, pričom maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi v rámci jedného kalendárneho roka vrátane projektov podporených v grantovom Podprograme 2 je 10,000€.
O pridelení dotácie rozhoduje primátor na základe odporúčania komisie grantového Podprogramu 1, ktorá svoje návrhy realizuje na základe predchádzajúceho bodového hodnotenia projektov.
Termín uzávierky pre podávanie žiadostí je 28.2.2022 vrátane. Je potrebné, aby sa noví záujemcovia o dotáciu registrovali, prípadne už skôr registrovaní prihlásili pod svojimi prihlasovacími údajmi v elektronickom systéme na stránke: https://bratislava.egrant.sk/, vyplnili formulár žiadosti vo výzve pod názvom „ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE – ROK 2022, 1. kolo – program na podporu pohybových aktivít neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou“ a vrátane povinných príloh tento odoslali v e-systéme do stanoveného termínu uzávierky.
Podrobnejšie informácie o výzve a o samotnom Podprograme 1 sú dostupné na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-1-na-podporu-pohybovych-aktivit-a-neformalneho-vzdelavania-v-oblasti-prace-s-detmi-a-mladezou. Žiadatelia sa môžu so svojimi otázkami obrátiť priamo prostredníctvom mailu na jana.panakova@bratislava.sk, pripadne telefonicky na 02/59 356 168, resp. 0910 807 456.
Podprogram 1 je jedným zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave so zameraním na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže v rôznych záujmových oblastiach ich života. Program ponúka i podporu vzdelávania dospelej populácie, ktorá sa bratislavským deťom a mládeži venuje v rámci ich mimoškolskej činnosti tak, aby voľný čas týchto detí bol naplnený zmysluplne. V roku 2021 bolo v Podprograme 1 podporených 198 projektov v celkovej sume 160,000€.
Zdieľať