Mestská hromadná doprava

Mesto spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke

31.3.2022
Jedna z prvých aktivít, ktoré sa majú začať už tento týždeň, je odstraňovanie stromov a náletových drevín, ktoré sa nachádzajú v priestore novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí. Tieto dreviny budú nahradené výrazne väčším množstvom nových, kvalitne vysadených stromov a zelene. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk, kde sa pri ich výsadbe bude využívať konštrukčný systém s koreňovými bunkami tak, aby mali stromy dostatok priestoru na koreňový systém pod dlažbou nástupísk. Sadiť sa budú domáce kultivary ako javory, jasene, lipy, duby, topole, čerešne, jarabiny, hraby a aj druhy s výraznými kvetmi či farebnými listami, ako napr. okrasné čerešne, okrasné hrušky, žltolisté agáty, pagaštany alebo červenolisté javory. V okolí novej trate pribudne tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov, 180 228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22 755 m2 rozchodníka podobne ako na zrekonštruovanej Dúbravsko-Karloveskej radiále.
Práce budú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celého úseku novej trate. Vzhľadom na to, že nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať, počas prác nevyhnutne vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia, o ktorých bude mesto obyvateľky a obyvateľov včas informovať.
Predĺženie električkovej trate cez Petržalku vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu pokračovaním už existujúcej časti trate zo Šafárikovho námestia cez Dunaj po Jungmannovu ulicu. Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa obyvateľky a obyvatelia komfortne dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút. Nová električka dokáže postupne prepraviť až 30 000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty. Pre pohodlie cestujúcich a efektívne pokrytie mestskej časti pribudne na trase 7 nových zastávok a osadí sa až 33 prístreškov podľa dizajn manuálu. Päť prestupných uzlov prinesie efektívne prepojenie autobusovej dopravy z odľahlejších častí Petržalky na rýchlu električku. Šesť integrovaných zastávok umožní rýchle a bezpečné prestupy medzi autobusmi a električkami bez potreby prechádzať cez cestu.
Podpisu zmluvy o dielo a začiatku výstavby predchádzal náročný proces verejného obstarávania, v ktorom neboli podané žiadne námietky. Po úspešnom ukončení verejnej súťaže mesto Bratislava podpísalo Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, skupinou dodávateľov zo „Združenia NS MHD PETRŽALKA“ v celkovej hodnote zákazky 74 585 993,96 EUR bez DPH. Základný harmonogram prác, ktorý je súčasťou podpísanej zmluvy, ráta s dokončením potrebných stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023. Projekt zahŕňa aj práce a administratívne úkony, ktoré súvisia s novou traťou, ale nie je nevyhnutné ich mať dokončené skôr ako bude električka premávať. Tieto práce sa môžu dokončovať aj po roku 2023, v zmluve je na zrealizovanie celej stavby stanovených 27 mesiacov. Aj v prípade, že niektoré práce alebo úkony budú prebiehať po roku 2023, neznamená to, že dovtedy už vykonané práce nebudú prefinancované. Finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v objeme prác a úkonov, ktoré budú v rámci projektu prebiehať po roku 2023, je mesto pripravené použiť na iné, už predpripravené dopravné projekty v Bratislave, ktoré je možne zrealizovať do konca roku 2023.
Zdieľať