Rozvoj mesta

MUNISS 2020: Študenti navrhli riešenia pre priestory kampusu STU v Bratislave

10.5.2022
Tímy STU boli zmiešané, študenti priestorového plánovania spolupracovali s budúcimi architektami. Vo svojich návrhoch sa študenti snažili začleniť riešené územie do siete verejných priestorov mesta tak, aby bolo atraktívne ako pre študentov, tak aj širokú verejnosť, ktorej by sa Univerzita rada viac otvorila. Súťažné návrhy odovzdalo šesť študentských tímov.
Poradie a zloženie víťazných študentských tímov MUNISS 2020:
1. Miesto: Jakub Hajduk, Karin Danková, Veronika Slaničanová (tím ÚM a FA STU) 2. Miesto: Ľuba Ondrejkovičová, Rebeka Petrtylová, Alica Pokorná, Petra Sládečková (tím ÚM a FA STU) 3. Miesto: Dorota Bohušová, Samuel Stašík, Eliška Tomášková, Šimon Voštinár (tím VŠVU)
Realizácia: Adam Králik, Ivana Hlavačková, Jaroslav Saxun, Lucia Peštová, Matej Kováčik (tím VŠVU)
„4. ročník súťaže MUNISS 2020 priniesol veľmi solídny výsledok. Volím slovo solídny, pretože je to dobrý základ, na ktorom sa dá stavať. A to je pri implementácii návrhov veľmi dôležitý moment. Spoločným menovateľom je znalosť danej problematiky a pochopenie skrytého potenciálu vnútrobloku univerzity, nadšenie a spolupatričnosť, veľká analytická zručnosť a invenčnosť. Za vysokú úroveň návrhov patrí veľká vďaka angažovaným tímom z univerzít pod vedením docentky architektky Ľubice Vitkovej z FA STU, profesorovi Marošovi Finkovi s ústavu manažmentu STU a architektovi Zoltán Holocsy z VŠVU,“ informovala Ingrid Konrad, odborný garant súťaže za mesto Bratislavu.
Súťaž zvykne prebiehať vždy dva semestre – v prvej fáze sa študenti Priestorového plánovania z Ústavu manažmentu STU venovali hĺbkovej analýze územia. Na základe práce v teréne a workshopov vedených pedagógmi a odborníkmi z magistrátu vypracovali 120-stranovú brožúru so zozbieranými dátami, hodnoteniami a odporúčaniami. Ako nástroj na získanie mienky poslucháčov a zamestnancov STU ako užívateľov spoločného priestoru použili študenti aj vlastný online dotazník, na ktorý reagovalo vyše 1 000 respondentov. Do návrhovej časti súťaže sa zapojili aj študenti z Fakulty architektúry STU a študenti architektúry z Katedry architektonickej tvorby VŠVU.
Mesto Bratislava podporuje súťaž poskytnutím odborných konzultácii a workshopov z praxe verejnej správy , ale aj finančnými prostriedkami. Súťaž je čiastkou, vyhradenou pre ceny pre výhercov 4 500 EUR veľmi atraktívna. Navyše boli vyčlenené prostriedky na realizáciu nízko nákladové riešenia- tzv. quick win pre riešené územie v hodnote cca. 4 000 EUR. Organizátori sa tak rozhodli do súťaže priniesť nový prvok návrh architektonického detailu - mestského zásahu, ktorý by bolo možné po skončení súťaže zrealizovať a pôsobil by tak ako pilotný projekt k celkovej regenerácií územia. Myšlienka zapojiť študentov územného plánovania, urbanizmu a architektúry na úrovni medzinárodnej súťaže na riešenia konkrétnych zadaní rozvoja mesta vznikla v Brne v roku 2011. Bratislava sa zapojila ako prvá.
1. miesto
Ukážka práce tretieho miesta
2. miesto
Ukážka práce víťazného tímu
3. miesto
Ukážka práce druhého miesta
Zdieľať