Dotácie

Nadácia mesta Bratislavy pokračuje v podpore kultúrno-komunitného prostredia

5.4.2022
Novinkou spomedzi oblastí podpory je Grantová výzva Rozvoj kapacít organizácií, ktorá grantistom v náročnom (post)pandemickom období umožní sústrediť sa na udržateľnosť organizácie, napríklad aj v spolupráci s profesionálnym mentorom či odborníkom z praxe. Cieľom výzvy je na rozdiel od tvorby či realizácie aktivít určených pre verejnosť, vytvoriť podmienky na analýzu a vylepšenie vnútorných procesov, uplatniť nové nástroje pri riadení, komunikácii a marketingu či fundraisingu organizácie počas jedného roka. Nadácia mesta Bratislavy podporila rozvoj sedemnástich organizácií s relevantným mandátom a kvalitným rozvojovým zámerom sumou 100 000€.
“Ide o prvý ročník takejto podpory, ktorá nebýva v kultúrnom prostredí zvykom, v porovnaní napríklad s ľudsko-právnymi či mládežníckymi organizáciami. Prepnúť sa z polohy tvorby vonkajších výstupov do polohy zamerania sa na vlastnú vnútornú udržateľnosť organizácie si vyžaduje zmenu nastavenia. Pandémia nám poskytla príležitosť na takúto zmenu. Podporené organizácie jasne potvrdili, či komplexne, alebo v niektorých prípadoch cez konkrétne aktivity, potrebu programu zameraného na rozvoj kapacít, ktorý má organizáciám pomôcť pri stabilizácii či zmierniť dopady situácií, ako je aj tá aktuálna,” uvádza správkyňa Nadácie Zuzana Ivašková.
V oblasti Kultúrne podujatia, ktorá je určená žiadateľom a žiadateľkám na realizáciu kultúrnych projektov, bola požadovaná suma všetkých posudzovaných žiadostí osemkrát vyššia ako celková alokovaná suma 130 000€, čo zvýšilo nároky na náležité rozhodovanie o pridelení podpory. Správna rada Nadácie sa pri konečnom schvaľovaní finančnej podpory stotožnila s návrhmi odborníkov a odborníčok z hodnotiacej komisie, ktorí na princípe selekcie (podporiť menej projektov vyššou sumou) vybrala 46 projektov z celkového posudzovaného počtu 228 na základe kvality obsahu, adekvátneho rozpočtu a premyslenej práce s cieľovými skupinami. Medzi podporenými podujatiami sú zastúpené všetky druhy umení.
V Grantovom programe KOMUNITY Nadácia podporí okrem občianskych združení a neziskových organizácií aj neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou. V oblastiach Komunitné aktivity podporí 25 projektov vo výške 37 000€ a **Komunitné priestory **11 projektov vo výške takmer 38 000€. Napriek pandémii covidu, ktorý obmedzuje združovanie, čo je podstatou komunitného aspektu, sa do oboch výziev prihlásilo dvakrát viac projektov a s rozmanitejším profilom aktivít ako v predchádzajúcom roku 2020. Hodnotiaca komisia vyzdvihla kvalitu občiansko-komunitného aspektu projektov, prihliadala na dostupnosť a otvorenosť aktivít pre zvolené cieľové skupiny naprieč všetkými bratislavskými mestskými časťami.
Hodnotenie projektov podaných v poslednej tohtoročnej grantovej výzve v oblasti Funkčnejšie verejné priestory momentálne prebieha. Výsledky budú zverejnené v polovici júna.
Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.
Podrobné informácie o všetkých aktivitách Nadácie v roku 2021 a sú dostupné na {stránke](https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy) a Facebooku Nadácie mesta Bratislavy.
Zdieľať