Správa mesta

Zmena na poste námestníčky primátora hlavného mesta Bratislava

5.4.2022
V oblasti sociálnych vecí magistrát vybudoval novú Sekciu sociálnych vecí, ktorej ambasádorom bola námestníčka od začiatkov svojho účinkovania v komunálnej politike. Sekcia dnes kompletne zastrešuje sociálnu agendu, vrátane práce so seniormi, ľuďmi bez domova, sociálne slabšími rodinami, mládežou či mestského terénneho tímu.
V oblasti nájomného bývania Lucia Štasselová viedla spracovateľský tím Koncepcie mestskej bytovej politiky, ktorú dnes schválilo mestské zastupiteľstvo. Za jej napĺňanie bude zodpovedná novovzniknutá Sekcia nájomného bývania. Hlavné mesto Bratislava získalo vďaka pôsobeniu námestníčky Štasselovej po prvýkrát dva zásadné nástroje pre rozvoj mestského nájomného bývania: vlastnú politiku bývania a exekutívnu zložku, ktorá ju bude napĺňať.
Dokument Koncepcia bytovej mestskej politiky sa stane súčasťou pripravovaného nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2030 (PHSR 2030).
Pod vedením Lucie Štasselovej začala Bratislava po prvýkrát prideľovať náhradné nájomné byty nájomníkom v reštituovaných objektoch a tak napĺňať svoju zákonnú povinnosť. Tiež po prvýkrát dokázalo mesto úspešne čerpať prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Počas jej pôsobenia sa zrealizovali po prvýkrát súťaže na mestské bytové domy, rozbehli sa projekty viacerých rekonštrukcií prázdnych chátrajúcich mestských domov a majetkovo-právnych vysporiadaní, vďaka ktorým mesto získa ďalšie nevyužívané budovy vhodné na nájomné byty.
Do ďalších dvoch rokov mandátu súčasného vedenia bude potrebné pridať aj v ďalších agendách. V prvom rade bude potrebné zamerať sa na komplexnú obnovu mesta po korone, najmä vo vzťahu k sektorom najviac zasiahnutým protiepidemiologickými obmedzeniami, bude potrebné viacej pracovať s komunitami a mládežou.
Vzhľadom na svoje skúsenosti, vzdelanie a špecializáciu, Lucia Štasselová na vlastnú žiadosť odchádza, aby sa témam rozvoja mesta a bývania mohla naďalej venovať ako expertka, či už ako členka Komisie pre rozvoj mesta, alebo ako členka poradného panelu pre nájomné bývanie v oblasti medzinárodnej spolupráce – financovanie dostupného nájomného bývania na úrovni Európskej únie.
Luciu Štasselovú na poste námestníčky nahradí Lenka Antalová Plavúchová, ktorá prichádza z pozície zástupkyne starostu v Rači, kde bola na plný úväzok poverená riadením miestneho úradu v oblastiach školstva, kultúry, sociálnych vecí a komunikácie. Jej skúsenosti s projektovým riadením a komunitným organizovaním budú pre naše mesto v období post-koronovej obnovy kľúčové. Tretie volebné obdobie zároveň pôsobí ako miestna poslankyňa za časť Krasňany. Na poste vicestarostky v Rači od 1. 3. vymení Lenku Antalovú Plavúchovú poslanec Róbert Pajdlhauser.
Zdieľať