Transparentné mesto

Zmeny vo vedení mestských organizácií – BTB a BKIS

25.2.2020
Zhruba pred rokom mestskí poslanci jednohlasne schválili nové, otvorené pravidlá, podľa ktorých sú vyberaní ľudia na vedúce pozície do mestských firiem a organizácií. Uchádzači o tieto funkcie prechádzajú viackolovým výberom, v ktorom sú detailne rozobrané ich životopisy, referencie, skúsenosti, profesionálna integrita. Sú odkrytí pred verejnosťou, ktorá sa k nim môže vyjadrovať, upozorňovať na možné konflikty záujmov. V rámci výberu sú verejne vypočúvaní. A celý priebeh výberových konaní, spolu so životopismi uchádzačov, plánov, ktoré chcú vo funkcii realizovať ako aj podrobných zápisníc z výberových konaní vrátane bodového hodnotenia sú zverejňované. Nové zásady výberu boli ocenené a dané ako príklad aj zo strany mimovládneho sektora.
Podľa týchto pravidiel boli už obsadené všetky kľúčové pozície v mestských spoločnostiach (DPB, OLO, BVS) a aj z doterajších výsledkov víťazných uchádzačov v týchto pozíciách sa jednoznačne javí, že prísne nastavenie výberu bolo správnou cestou.
Rovnakým procesom viackolových výberových konaní prešli v uplynulých týždňoch aj uchádzači o pozíciu šéfa organizácie Bratislava Tourist Board (BTB) a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS). Aj napriek tomu, že celý výberový proces je otvorený, napriek tomu, že ktokoľvek môže voči kandidátom podávať námietky, podnety a môže tiež osobne konfrontovať uchádzačov na verejnom vypočutí, sa opätovne objavujú diskreditačné anonymy voči víťazným uchádzačom po rozhodnutí komisie. Rovnako sa to stalo aj v prípade nedávneho výberového konania do BTB z konca januára, po ktorom víťazná uchádzačka, Veronika Slováková, čelila útokom a napádaniu osobnej integrity do takej miery, že sa rozhodla na túto pozíciu nenastúpiť. Mrzí nás to, pretože pani Veronika Slováková prešla náročným výberom, odprezentovala kvalitnú rozvojovú víziu, na jej kvalitách sa zhodli všetci členovia výberovej komisie a nevidíme dôvod, pre ktorý by malo byť rozhodnutie výberovej komisie spochybňované. Rozhodnutie pani Slovákovej však rešpektujeme a ako dočasné riešenie sa vedenie mesta rozhodlo poveriť riadením BTB pána Vladimíra Greža, ktorý je ešte aktuálne šéfom BKIS a ktorý má dlhoročné skúsenosti v uvedenej oblasti, keďže turistický ruch pôvodne spadal tiež do kompetencií BKIS.
Pred niečo vyše týždňom (14. februára 2020) sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa/-ku BKIS. Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila na túto pozíciu pani Katarínu Hulíkovú. Členovia výberovej komisie uchádzačku vyhodnotili ako zrelú kandidátku, so skúsenosťami v mediálnej a kultúrnej oblasti, ktorá má veľmi dobré schopnosti integrovať a zlaďovať rôzne záujmové skupiny a agendy pre spoločný cieľ. Zároveň konštatovali, že možno u nej predpokladať plynulé bezkonfliktné prevzatie BKIS, spoluprácu so súčasnými zamestnancami ako aj splnenie požiadavky vyplývajúcej zo zadania, kde zriaďovateľ očakáva participáciu s verejnosťou, inovácie a nastavenie BKIS na nové požiadavky obyvateľov mesta.
Aj pri tomto výberovom konaní nasledovala viditeľná snaha spochybniť transparentnosť výberu tým, že sa poukazuje na odlišné hlasovanie jedného z členov výberovej komisie a tiež na to, že skupina poslancov bez hlasovacieho práva nebola prítomná pri záverečnej porade a vyhodnotení jednotlivých hlasovaní členov komisie.
K prvej námietke je potrebné povedať, že výberová komisia má práve preto 5 členov, aby sa eliminovalo to, že prípadné odchýlky pri hlasovaní niektorého z členov komisie ovplyvnia celé výberové konanie. Platí to aj pre toto výberové konanie. Ak aj jeden z členov komisie hlasoval odlišne od iných, neovplyvnilo to celkové hodnotenie a komisiou vybraná úspešná uchádzačka by bola stále v bodovom hodnotení na prvom mieste. Výberová komisia je zároveň zložená z viacerých členov aj preto, aby bola zabezpečená komplexnosť pri posudzovaní uchádzača. Jednotliví členovia komisie sa tak dokážu zamerať na rôzne kvality kandidáta a posúdiť ich cez svoje profesné skúsenosti, a to bol aj prípad zmieňovaného hlasovania jedného člena komisie.
Pokiaľ ide o neúčasť skupiny poslancov bez hlasovacieho práva pri záverečnej porade komisie, je potrebné uviesť, že tento záverečný akt komisie aj v zmysle rokovacieho poriadku nie je otvorený. Aj takýmto spôsobom je zabezpečené, aby členovia komisie rozhodovali len na základe svojich individuálnych hodnotení z predošlých kôl výberového konania a vylúčilo sa ovplyvňovanie alebo prípadný tlak zo strany iných prítomných. Tak to bolo aj v tomto prípade. Treba povedať, že stálym členom komisie je vždy aj poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý má hlasovacie právo. Okrem toho, výsledkom rozhodovania komisie je vždy verejná zápisnica s vyhodnotením a každý člen komisie musí byť schopný si svoje hlasovanie pred verejnosťou obhájiť.
Odmietame spochybňovanie procesu výberových konaní a tvrdenia o ich netransparentnosti. Ak by sme totiž prijali takéto hlasy, nevedeli by sme dnes, kto ako hlasoval, s akým počtom bodov, neboli by sme dnes svedkami toho, ako ľudia medzi sebou zdieľajú vlastné skúsenosti a zážitky z verejného vypočúvania kandidátov. V nastavenom procese výberových konaní budeme pokračovať s cieľom vybrať do manažmentu mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity, čo doteraz vybraní uchádzači potvrdzujú.
Zdieľať