Dopravné projekty

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko - Karloveská radiála

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
Názov a sídlo prijímateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislava
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: maximálne do výšky 62 894 788,90€

Opis projektu

Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Cieľom modernizácie električkovej trate – Dúbravsko - Karloveskej radiály je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Modernizácia električkovej trate začína v oblasti od tunela pod hradom a končí v križovatke ulíc Hanulova / Bagarova - M.S. Trnavského. Dĺžka modernizovaného dvojkoľajného úseku električkovej trate je 6,77 km. Požiadavka na modernizáciu tohto úseku trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a nevyhovujúceho stavu.
Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií:
  zvýšenie traťovej rýchlosti,
  zvýšenie únosnosti koľajového spodku,
  zvýšenie bezpečnosti prevádzky,
  zvýšenie bezpečnosti cestujúcich,
  zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania,
  zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo,
  zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.
Dúbravsko - Karloveská električková radiála je po kompletnej modernizácii bezpečnejšia, rýchlejšia a odhlučnená.
Cestovanie z  konečnej zastávky električiek v Dúbravke k zastávke  Tunel sa po modernizácii skrátilo o 3 min. aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách.
Veľké prestupné uzly (zastávky Molecova a  Damborského) sú riešené ako integrované prestupné zastávky, čím je zabezpečená minimalizácia kolízneho prestupu, pri ktorom prestupujúci museli využívať priechody cez viaceré cestné komunikácie.
Prišlo k vybudovaniu nových nástupísk zastávok väčšinou v ich pôvodných polohách. Nástupiská zastávok sú vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich s dostatočnou kapacitou pre daný uzol, automatmi na výdaj cestovných lístkov, ako aj elektronickým informačným systémom. Prístup k nim je bezbariérový.
Vjazd električiek do obratiska v  Karlovej Vsi bol umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispelo k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk. Riadiaci orgán OPII: mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: eufondy.sk