Dopravné projekty

Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
Názov a sídlo prijímateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Miesto realizácie projektu: nachádza sa v urbanizovanom priestore mesta Bratislava, okres Bratislava III - mestská časť Nové Mesto.
Výška poskytnutia nenávratného finančného príspevku: maximálne do výšky 947 997,60 EUR s DPH
Dĺžka modernizovaného úseku: 6 550 m dvojkoľajne.

Opis projektu

Cieľom projektu je príprava projektovej dokumentácie pre budúcu stavbu – modernizáciu električkovej trate – Vajnorskej radiály.
Cieľom modernizácie električkovej trate je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií za nové a progresívne prvky, zabudovanie antivibračných a protihlukových zariadení. Súčasťou modernizácie je výmena trakčných káblov vrátane traťových rozvádzačov a realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií. Zabezpečenie preferencie električkovej dopravy nahradením existujúcich zastaraných prvkov cestnej dopravnej signalizácie na križovatkách a priechodoch pre chodcov za moderné prvky a taktiež vybavenie týmito modernými prvkami CDS aj všetkých vytypovaných doteraz neriadených kolíznych miest s električkou.
Modernizáciou električkovej trate z hľadiska dopravno technických a obslužných parametrov bude zabezpečená minimalizácia negatívnych vplyvov električkovej prevádzky (hluk a vibrácie) na okolitú urbanizovanú zónu. Zvýšenie priemerných traťových rýchlostí a skrátenie prepravných vzťahov v električkovej doprave bez zmeny linkového vedenia so zachovaním doteraz existujúcich prepravných prúdov. Skrátenie prepravných časov, čo sa z pohľadu logistiky dopravy pozitívne odzrkadlí na možnom znížení dennej výpravy električkových vlakov a znížení finančných nákladov na zabezpečenie prevádzky električkovej dopravy (prevádzkové náklady), Zvýšenie komfortu prepravy cestujúcich a kapacity prepravených cestujúcich električkovou dopravou.
Ďalšou súčasťou modernizácie predmetnej električkovej trate bude zmodernizovanie nástupíšť. Každé nástupište zastávok bude s dostatočnou kapacitou pre daný uzol vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich s dostatočnou ochranou pred dažďom a vetrom, bočná stena k prichádzajúcim vozidlám bude priehľadná. Súčasťou zastávok budú automaty na výdaj cestovných lístkov, ako aj elektronický informačný systém.

Členenie stavby na stavebné úseky

Hlavné zmeny

  nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky – odstránenie nedostatočného technického stavu koľajovej trate,
  zabudovanie antivibračných a protihlukových zariadení – zníženie hluku a vibrácií,
  bezpečnejšia a kvalitnejšia infraštruktúra pre chodcov a cyklistov,
  vybudovanie prvkov slúžiacich na upokojenie dopravy (hlavne individuálnej automobilovej dopravy),
  vybudovanie parkovacích miest,
  zvýšenie komfortu prestupu v uzle Zlaté piesky a Stanica Nové Mesto,
  výmena trakčných káblov a stožiarov trolejového vedenia a verejného osvetlenia (v najväčšej možnej miere integrované osvetlenie do stožiarov trolejového vedenia),
  zvýšenie bezpečnosti električkovej dopravy,
  zabezpečenie preferencie električkovej dopravy,
  zvýšenie priemerných traťových rýchlostí električkovej dopravy,
  skrátenie prepravných časov,
  zníženie finančných nákladov na zabezpečenie prevádzky električkovej dopravy.
Projektová dokumentácia modernizácie je v realizácii spoločnosti Dopravoprojekt a.s. v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu hlavného mesta SR, s Metropolitným inštitútom Bratislavy, zástupcami mestských častí, dopravného podniku, polície a odbornej verejnosti.
Spolufinancovanie projektu sa predpokladá z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Potrebné informácie o Operačnom programe Integrovanej infraštruktúry nájdete na opii.gov.sk. Riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: mindop.sk. Centrálny koordinačný orgán: eufondy.sk a premier-consulting.sk