Nová električková trať Pribinova - Košická

V októbri 2019 sme odbornej verejnosti, Bratislavčankám a Bratislavčanom predstavili podľa nášho uváženia najvhodnejšiu trasu električky cez tzv. Nove centrum – územie tvorené zónami Pribinova, Chalupkova, Cvernovka, Klingerka a Nové Nivy.

Zámerom vybudovania koľajovej trate po Pribinovej - Košickej je rozšírenie existujúcej siete električkových tratí s dôrazom na potenciál prioritne sa rozvíjajúcich lokalít mesta Bratislavy a potrebu posilnenia nosnej mestskej hromadnej dopravy v kľúčových bodoch. Zámer zohľadňuje existujúce prepojenia, reflektuje na snahu vytvoriť z električkovej dopravy kostru nosného systému Bratislavy podporujúcu kvalitu mestského života.

Z výsledkov spracovania dopravno-inžinierskej analýzy mesta vychádza, že vybudovanie električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici plne pokryje požiadavky na dopravnú obsluhu priľahlého rozvojového územia a súčasne ponúkne alternatívnu a atraktívnejšiu trasu verejnej hromadnej dopravy pre prepravu, ktorá je v súčasnosti vedená centrom mesta. Linky vedené novo projektovanými električkovými trasami vykazujú najvyššiu mieru využitia.

Navrhovaná projekčná činnosť podporuje efektívny a k životnému prostrediu i verejnému priestoru ohľaduplný koľajový dopravný systém, zefektívnenie napojenia mesta na vonkajšie dopravné siete a skvalitnenie vnútornej mobility. Zároveň poskytuje modernú, kapacitne aj kvalitatívne dostatočnú infraštruktúru MHD pre súčasné potreby i budúci rozvoj mesta.

Celková dĺžka dvojkoľajnej trate je 2,647 km + koľajové rozvetvenia pre pripojenie do jestvujúcej koľajovej siete na Šafárikovom námestí a v križovatke Záhradnícka – Miletičova. Na trase je navrhnutých 6 zastávok s obojstrannými nástupišťami.

Základné prínosy riešeného variantu električky

  • obsluha územia vysokokapacitnou a ekologickou trakciou mestskej hromadnej dopravy
  • presun vyššej ponúkanej prepravnej kapacity MHD do miest aktuálne narastajúceho dopytu
  • zapojenie urbanizovaného územia do mestského systému dopravy a naopak, plnohodnotné spojenie mesta s jeho novými časťami
  • výrazné zatraktívnenie rozvíjajúceho sa územia poskytnutím jeho obsluhy koľajovou MHD, podpora výkonnej MHD s cieľom zníženia individuálnej automobilovej dopravy a s možnosťou redukcie autobusov
  • priamy, vysokokapacitný prepoj MHD mestských častí Bratislavy s najväčším počtom obyvateľov
  • zvýšenie komfortu dopravnej obsluhy pre novú zástavbu i v existujúcom území Ružinova
  • eliminácia vážnych prevádzkových negatív vyplývajúcich z dnešného rýdzo diametrálneho systému koľajových tratí Bratislavy
  • také zapojenie navrhovanej novej električkovej trate do existujúceho systému, ktoré vytvorí väčší mestský koľajový okruh, čo dá prevádzke dopravy variabilitu v štandardnej situácii i pri mimoriadnych udalostiach (odklony pri výlukách, uzávierkach, haváriách)
  • obsluha autobusovej stanice Mlynské nivy električkou
  • možnosť rozšírenia siete električkových tratí o možnosť ďalšej radiály

Posúdenie električkovej trate a jej vplyvu na Slovenské národné divadlo

Pre overovanie tejto problematiky bola vytvorená expertná skupina, ktorá posudzovala vplyv električky na Slovenské národné divadlo. Expertná skupina potvrdila, že „električková trať pred divadlom sa dá stavať a prevádzkovať bez výrazného vplyvu na divadlo, v prípade, že budú prijaté primerané opatrenia“.

Jedným z týchto opatrení je vytvorenie technickej štúdie prejazdu električkovej trate pred divadlom, ktorá bude posudzovať možné technické riešenia s cieľom zamedzenia hlukových a vibračných vplyvov. Tomu predchádzalo detailné meranie súčasnej hladiny hluku a vibrácií.

Ďalší postup prípravy a výstavby
1

EIA – posudzovanie vplyvu na životné prostredie

2

DUR – dokumentácia pre územne rozhodnutie

3

DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie a následné konanie

4

Verejné obstarávanie zhotoviteľa a stavebného dozoru

5

Realizácia

Dokumenty