Financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Finančný príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov podpornej sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Hlavné mesto Slovenskej republiky poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej podpornej služby v stredisku osobnej hygieny (v zmysle zákona č. 448/2008/ Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).
Na fungovaní týchto sociálnych služieb sa finančne podieľa Hlavné mesto SR Bratislava a poskytuje finančný príspevok na ich prevádzku.

Kontakt

Oddelenie prevencie a znižovania rizík ohrozeneskupiny@bratislava.sk
Oddelenie dostupného bývania a ľudí bez domova: ludiabezdomova@bratislava.sk
ohrozeneskupiny@bratislava.sk
napísať