Archív mesta Bratislavy

Vedecká, kultúrna a osvetová činnosť archívu

Archív a jeho odborní pracovníci spolupracujú s vedeckými a kultúrno-osvetovými inštitúciami sídliacimi na území mesta i mimo neho. Úzku spoluprácu archív rozvíja predovšetkým s Múzeom mesta Bratislavy a to nielen pri príprave výstav a konferencií, ale aj pravidelným prispievaním do vedeckej ročenky Bratislava. Ďalšími partnermi sú Spoločnosť slovenských archivárov, Historický ústav SAV, Univerzita Komenského v Bratislave a i..
Pracovníci archívu sa venujú aj vlastnej publikačnej činnosti, zaoberajú sa problematikou dejín správy, mestských elít alebo naopak skupinami ľudí stojacimi na okraji spoločnosti, dejinami archívnictva a ďalšími témami, ktoré súvisia s históriou mesta alebo dejinami vlastného odboru. Naši archivári sú členmi viacerých odborných komisií a rád.
Archív takisto každoročne organizuje deň otvorených dverí s výstavami a prednáškami, a archivári organizujú aj samostatné prednášky pre základné a stredné školy.