EÚ projekty

Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

    Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig),
    Mládež v akcii,
    programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy,
    pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.
Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.
Obdobie realizácie projektu: 1.12.2019 – 31.8.2022
Trvanie projeku: 33 mesiacov
Viac informácií o Erasmus+

Financované projekty