Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig),
  • Mládež v akcii,
  • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy,
  • pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Obdobie realizácie projektu: 1.12.2019 – 31.8.2022

Trvanie projeku: 33 mesiacov

Viac informácií o Erasmus+ ↗︎

Financované projekty

Empathy for Children

Logá Erasmus+ a Empathy4Children

Názov projektu: Empathy for children

Názov a sídlo prijímateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Koordinátor projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Slovensko

Projektoví partneri: Sukromna zakladna skola Felix, Slovensko Infomedia Formaziona, Taliansko European Center of Enterpreneurshop Competence & Excellence, Rakúsko INSTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ UTRIP ZAVOD, Slovinsko

Celkový indikatívny rozpočet: Spolu: 332 720€

Rozpočet hlavné mesto Bratislava: Spolu: 65 650€

Opis projektu: EMPATHY FOR CHILDREN – E4C

Empathy for Children je medzinárodný projekt financovaný z programu Earsmus+.

Mesto Bratislava je hlavným koordinátorom projektu a bude implementovať metodológiu vyplývajúcu z projektu na regionálnej úrovni. Projekt Empathy for Children bude nápomocný v úsilí o inováciu v oblasti vzdelávania na medzinárodnej úrovni.

Cieľom projektu Empathy for children je poskytnúť všetkým žiakom najlepšie príležitosti na všestranný rozvoj a vzdelávanie. Metodiky vychádzajú z princípu diferencovanej výučby. Vyučovanie je organizované tak, aby posilňovalo a rozvíjalo záujmy jednotlivého žiaka a prostredníctvom spoločných skúseností a situácií, poskytovalo im skúsenosti, ktoré ich pripravujú na spoluprácu pri plnení úloh. To všetko rozvíja povedomie, predstavivosť a dôveru žiakov vo svoje vlastné možnosti a prostredie, aby sa dokázali zaviazať a boli ochotní konať.

Cieľovou skupinou projektu sú deti vo veku 8 - 14 rokov, vychovávatelia, učitelia, rodičia, stakeholderi a vzdelávacie inštitúcie.

Projekt Empathy for children plánuje implementovať, monitorovať, rozvíjať a hodnotiť metodiku a pedagogické prístupy, ktoré presadzuje pani Iben Sandahl. Iben Sandahl je medzinárodne uznávanou rečníčkou, autorkou publikácii, psychoterapeutkou a vychovávateľkou. Má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti detskej psychológie a vzdelávania. Jej články boli uverejnené v The Vanity Fair, Huffington Post, The Wall Street Journal, The Washington Post, Psychology Today, The Greater Good Science Center Berkley a v mnohých iných.

Metodiky Iben Sandahl ↗︎ sú zakotvené v dánskych programoch vzdelávania učiteľov a zahŕňajú rôzne prístupy vrátane skupinovej práce, diskusií a prednášok, ktoré sa všetky uskutočňujú v duchu intelektuálnej slobody, rovnosti a demokracie so schopnosťami plánovať akademickú, ako aj vzdelávacie (učebné prostredie) aspekty výučby a učenia.

Pridanou hodnotou projektu je podpora rozvoja sieťových aktivít, vrátane strategického zlepšovania odborných zručností učiteľov, budovania organizačných kapacít pri vytváraní nadnárodných partnerstiev spolupráce s našimi partnermi z iných krajín s cieľom vytvárať inovatívne výstupy a vymieňať si osvedčené postupy.

Medzi výhody partnerstva patrí zvýšená kapacita pôsobiť na medzinárodnej úrovni, zlepšené metódy riadenia, prístup k ďalším príležitostiam na financovanie a projektom, zvýšená schopnosť pripraviť, riadiť a sledovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov.

Intelektuálnymi výstupmi projektu budú:

  • Empathy toolkit – viacjazyčný vzdelávací nástroj.
  • Metodika pre učiteľov a stakeholderov s cieľom začleniť Empatiu do európskych učebných osnov.

Empatia pre deti bude mať priamy vplyv na vývoj európskych učebných osnov vrátane empatie v učebných osnovách základných škôl.

Viac informácií na stránke ↗︎ alebo Facebooku ↗︎