Akčný plán ochrany pred hlukom

Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie vychádza zo strategickej hlukovej mapy, zobrazujúcej hlukové pomery k roku 2011 na území Bratislavy, Chorvátskeho Grobu, Ivanky pri Dunaji, Bernolákova a Mosta pri Bratislave, spôsobené hlukom z pozemných komunkácií, železničných dráh, letiska a priemyselných zdrojov hluku a je zameraný na riešenie problémov súvisiacich s nadmerným hlukom vo vonkajšom prostredí. Popisuje výsledky mapovania hluku, zobrazuje problémové miesta a navrhuje krátkodobé opatrenia a dlhodobú stratégiu znižovania hluku.
Strategické hlukové mapy sú podkladom na vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom, využijú sa ako zdroj informácií pre verejnosť a sú zdrojom údajov, ktoré sa poskytujú Európskej komisii. Súčtová strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie pre hlukový indikátor Ldvn.
Strategické hlukové mapy bratislavskej aglomerácie zobrazujú zaťaženie územia aglomerácie hlukom z automobilovej, koľajovej, leteckej dopravy a priemyselných zdrojov hluku podľa údajov k roku 2006 osobitne pre dennú dobu (24 hodín).
V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. Hladina Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom:  Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10), kde:

  • Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
  • Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
  • Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka,
  • deň je v trvaní 12 hodín od 6:00, večer v trvaní 4 hodiny od 18:00 a noc v trvaní 8 hodín od 22:00.


Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc získaných v bodoch rastra sa interpoláciou vytvorila plošná hluková mapa.

Súčtová strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie pre hlukový indikátor Ldvn je k dispozícii k nahliadnutiu na Magistráte hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 v Službách občanom/Front Office.

Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie
Do akčného plánu je možné nahliadnuť od 20. 6. 2016 aj na prízemí budovy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Prípadné pripomienky je možne zasielať do 8. 7. 2016 na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacej dokumentácie, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1