Architektonická súťaž: Bytový súbor Terchovská

 • Formát súťaže: verejná anonymná projektová jednoetapová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov
 • Vyhlasovatelia:
  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Metropolitný inštitút Bratislava
  Generálny investor Bratislavy
 • Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie rieši požiadavky zadania - navrhnúť objekt s obytnou funkciou s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi v lokalite vymedzenej ulicami Terchovská, Banšelova a Galvániho. Návrh musí rešpektovať okolité prostredie, existujúcu urbánnu štruktúru, hlavné uzly územia a dopravné napojenia. Odhadovaný počet bytov je 81. 
 • Termíny:
  zaslanie súťažných podmienok do vestníka: 16. 10. 2019
  lehota na predkladanie návrhov: do 21. 1. 2020 do 17:00
  predpokladaný termín oznámenia výsledkov: 7. 2. 2020
 • Porota:
  riadni členovia:
  Ing. arch. Juraj Šujan, predseda poroty
  Ing. Boris Hrbáň
  Akad. arch. Ladislav Kuba
  Ing. arch. Juraj Benetin
  MgA. Ondřej Synek
  náhradníci:
  Ing. arch. Norbert Dvorčák
  Ing. arch. Michal Pulman
 • Ceny a odmeny:
  1. cena: 16 000 €
  2. cena: 10 000 €
  3. cena: 6500 €
  suma vyhradená na odmeny: 5 500 €
 • Rozsah odovzdávaných návrhov: Súťažný návrh bude prezentovaný na 3 formátoch s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať axonometriu, situáciu, pôdorysy všetkých podlaží, dva rezopohľady, dva pohľady, jednoduchý výkaz plošných a priestorových bilancií, krátky popis návrhu a ďalšiu prezentáciu podľa uváženia účastníka. Panely budú predložené elektronicky.