Architektonická súťaž - Komenského parčík

Formát súťaže:

  • podľa predmetu súťaže: krajinársko - architektonická
  • podľa účelu súťaže: projektová
  • podľa okruhu účastníkov: neanonymná verejná, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov
  • podľa počtu etáp súťaže: dvojetapová

 

Vyhlasovatelia:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Metropolitný inštitút Bratislavy

Generálny investor Bratislavy


Cieľom súťaže je získať najvhodnejšiu krajinársko-architektonickú koncepciu  pre revitalizáciu Komenského námestia na Komenského parčík. Vytvorí sa tak miesto so vzrastlou zeleňou, s vlastnou identitou a náplňou, ktoré bude obohacujúcim doplnením siete okolitých verejných priestorov. Parčík má ponúknuť mix funkcií so zachovaním komorného charakteru tak, aby sa stal zelenou oázou  a miestom stretávania sa pre rôzne generácie a sociálne skupiny z okolia.

 

- predpokladané investičné náklady
450 000,00 € bez DPH

- predpokladaná hodnota zákazky

52 000,00 € bez DPH

Termíny:

Zverejnenie výzvy 29.04.2020

Lehota na predkladanie dokladov do 1.etapy : 29.05.2020 do 15:00

Lehota na predkladanie návrhov do 2.etapy: 21.08.2020 do 15:00

predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 3. 9. 2020

 

Porota 

Riadni členovia poroty

Ing. Eugen Guldan PhD. predseda poroty

Ing. Štepánka Šmídová

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Irakli Eristavi

Ing. arch. Ivan Stankoci PhD.

 

Náhradníci poroty

Ing. arch. Monika Kuhn

Ing. arch. Tomáš Hanáček  PhD.

 


Ceny a odmeny:

Každý zo štyroch postupujúcich do druhej etapy a po predložení návrhu získa 2000,00 eur bez DPH

 

Rozsah odovzdávaných návrhov:

Súťažný návrh bude prezentovaný na 2 formátoch, každý s rozmermi 700 mm x 1 000 mm najmä s pôdorysom a rezopohľadom v mierke 1:100, axonometriou, a ďalšou ľubovoľnou prezentáciou podľa vlastného uváženia.