Architektonická súťaž: Predĺženie promenády na Železnej studničke

 

 • Formát súťaže: krajinársko – architektonická verejná súťaž, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov, z ktorých porota vyberie v 1.etape na základe portfólií tri tímy, ktoré 2. etape vypracujú a odprezentujú návrh.
 • Názvy vyhlasovateľov:
  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Metropolitný inštitút Bratislava
  Generálny investor Bratislavy
 • Účelom súťaže
  je získať čo najvhodnejšiu krajinársko – architektonickú koncepciu verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o návrh promenády v úseku od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka), okolo dvojice rybníkov, po Snežienku. A tiež o návrh úprav okolia rybníkov tak, aby vznikla možnosť prístupu k vodnej hladine alebo možnosť pobytu nad ňou pomocou oddychovo-rekreačných prvkov.
 • Termíny
  lehota na predkladanie portfólií v 1.etape: do 10.1. 2020, 15:00
  predpokladaná osobná prezentácia návrhov v 2. etape: 3.4. 2020
  predpokladaná lehota oznámenia výsledkov: 7.4. 2020
 • Porota
  Členovia:
  Ing. Michal Marcinov, predseda poroty
  Ing. Peter Netri
  Mgr. art. Aleš Šedivec
  Ing. arch. Martin Frei
  Ing. arch. Ján Veisser
  Náhradníci:
  Ing. František Brliť
  Ing. arch. Benjamín Brádňanský
 • Ceny a odmeny
  honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v 2. etape súťaže je 2 000 €
 • Rozsah odovzdávaných návrhov
  1.etapa – portfólio:
  • identifikačné údaje účastníka a zloženie tímu, v ktorom budú zastúpené profesie architekt, krajinný architekt a dopravný inžinier.
  • účastník predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom, každý projekt na formát A3.
  2.etapa – návrh:
  • Grafická časť (3xformát70x150 cm) bude obsahovať situáciu v mierke 1:1000, pôdorysy vyznačených miest v mierke 1:200, rezy vyznačených miest v mierke 1:100 a voľnú prezentáciu.