Architektonická súťaž: Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

  • Formát súťaže: Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz bude vybraný na základe hodnotenia výšky ponúknutej hodinovej sadzby (30% z celkovej váhy hodnotenia) a kvality piatich predložených referencií (70% z celkovej váhy hodnotenia).
  • Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Cieľ: Zabezpečenie služieb architekta pre potreby verejného obstarávateľa najmä pre riešenia jednotlivých drobných zadaní vo verejnom priestore v celkovom rozsahu 60 000 € bez DPH.

Zadaniami budú najmä

a) krajinná architektúra a verejné priestory jednotlivo do cca 1000 m2, napríklad areály obytných súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a podobne,
b) menšie objekty jednotlivo do cca. 100 m2, napríklad pavilón, prístrešok, zastávka, schodisko, lávka, skleník, dielňa, šatne, toalety, vrátnica a podobne