Bratislava pre všetkých - grantový program v sociálnej oblasti

Cieľom grantového programu „Bratislava pre všetkých“ je podporovať partnerské organizácie, ktoré zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri uplatňovaní sociálnej politiky mesta v zadefinovaných prioritných oblastiach. Viaceré výzvy vyhlásené na rok 2021 svojim zameraním reflektujú výnimočnú situáciu vyplývajúcu z pandémie Covid-19 a ich cieľom je prispieť k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny Bratislavy.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia sociálnych vecí, vyhlasuje 24. 3. 2021 revidovanú výzvu na predkladanie žiadostí o grant pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

v nasledovných oblastiach:

  1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova (disponibilné zdroje: 50 000,-eur
  2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova (disponibilné zdroje: 80 000,- eur) 

 

Informačný seminár k revidovanej výzve sa bude konať 25. 3. 2021. Registrovať sa môžete TU.

Elektronické žiadosti je možné vypĺňať od 24. 3. 2021 do 12. 4. 2021.

Žiadateľ si môže podať jednu žiadosť len do jednej oblasti výzvy. 

 

Projekty, ktoré si žiadatelia podajú v rámci tejto výzvy sa nesmú prekrývať s aktuálne podanými projektmi v rámci iných výziev vyhlásených hlavným mestom. 

Po registrácii do elektronického systému môžete vypĺňať grantovú žiadosť.

Registrácia do elektronického systému TU.


Vážime si, že svojím aktívnym úsilím prispievate k rozvoju nášho mesta.