Často kladené otázky: Zväčšenie ostrovčeka a zrušenie odbočenia zo Šancovej na Račiansku

Zrušenie odbočenia skomplikuje život niektorým obyvateľom Šancovej a Račianskej. Prečo to vôbec bolo potrebné?

Račianske mýto je jeden z najväčších prestupných uzlov MHD v Bratislave a jedna z najkomplikovanejších riadených križovatiek na Slovensku. Značná časť prestupujúcich je odkázaná práve na malý, kapacitne nepostačujúci ostrovček, ktorý týmto opatrením rozšírime. Račianske mýto, vrátane električkových zastávok, potrebuje kompletnú rekonštrukciu a reorganizáciu dopravy. Táto komplexná zmena, vrátane rozšírenia električkových nástupíšť, bude, bohužiaľ, trvať dlhšie. Keďže situácia pre chodcov je nebezpečná a neúnosná, bolo potrebné pristúpiť k tomuto dočasnému a rýchlemu riešeniu. Jedine zrušením odbočenia bolo možné zväčšiť bezpečný priestor pre chodcov. Iné rýchle riešenie pre chodcov, ktoré by si nevyžadovalo zdĺhavé stavebné úpravy alebo zásadné zhoršenie priepustnosti celej križovatky, nie je zatiaľ možné. 

 

Nedá sa to radšej vyriešiť tak, že chodci by vedeli prejsť na jednu zelenú cez Račiansku k električkovej zastávke až na druhú stranu Šancovej? Nemuseli by tak stáť na ostrovčeku a nemuselo by sa zrušiť pravé odbočenie zo Šancovej na Račiansku.

Bohužiaľ, toto riešenie by znamenalo kolaps dopravy v celej križovatke. Takéto nastavenie zelenej pre chodcov v oboch smeroch by znamenalo, že autá prechádzajúce Šancovou a Račianskou by naraz mali červenú. V súčasnosti, keď autá na Šancovej majú červenú, na Račianskej majú zelenú. Zároveň zelená pre chodcov by sa musela predĺžiť na úkor zelenej pre automobilovú dopravu na jednotlivých úsekoch. Napr. na Šancovej v smere na Hlavnú stanicu je zhruba o 16 sekúnd kratšia zelená pre autá v každom intervale. V praxi by to znamenalo zníženie priepustnosti vozidiel na Šancovej v smere na Hlavnú stanicu z cca 2 000 áut za hodinu na 1 000 áut za hodinu, s podobnými dopadmi na ďalšie smery cez križovatku a širšie okolie.

 

Nedalo by sa to dočasne riešiť posunutím priechodov pre chodcov? Priechod cez Račiansku presunúť hlbšie do zastávky v smere do Rače a priechod na Šancovej presunúť kúsok smerom k Trnavskému mýtu. Nebolo by tak potrebné využívať problémový ostrovček a pravé odbočenie by zostalo zachované.

Uvedené riešenie je možné ako výhľadové, nie ako rýchle a malo by negatívny dopad na priepustnosť križovatky. Na presunutie priechodu na Račianskej by boli nutné komplexnejšie stavebné úpravy vrátane presunutia nástupíšt zastávky a prekládka semaforov (stožiarov cestnej dopravnej signalizácie, káblov, atď.). Pri tomto riešení by vozidlá odbočujúce zo Šancovej na Račiansku museli dávať prednosť chodcom prechádzajúcim cez presunutý priechod, ktorí by v rovnakej fáze mali zelenú. Keďže práve tento priechod má vysokú intenzitu chodcov, odbočujúce vozidlá by boli výrazne blokované chodcami a blokovali by dopravu na samotnej Šancovej ulici, vrátane MHD, ktorá v súčasnom riešení získala preferenciu a kratšiu jazdnú dobu cez križovatky. Odsunutie priechodov pre chodcov a posun čiar s nápisom “STOP” pre vozidlá by takisto viedlo k potrebe dlhších medzičasov/vyprázdňovacích časov medzi jednotlivými smermi v križovatke. Inými slovami, znamenalo by to, že vozidlá by potrebovali dlhší čas na prejazd križovatkou, čo by predĺžilo červenú pre ostatné smery a zhoršilo celkovú priepustnosť križovatky zo všetkých smerov.

 

Bolo by možné zachovať odbočenie zo Šancovej na Račiansku tak, aby autá odbočili za ostrovčekom? 

Toto riešenie by výrazne zhoršilo priepustnosť križovatky pre vozidlá prechádzajúce Šancovou smerom na Hlavnú stanicu a zhoršila by sa bezpečnosť pre chodcov prechádzajúcich cez Račiansku ulicu. Autá odbočujúce by bočili v rovnakom čase, ako majú chodci zelenú cez Račiansku a teda stojace vozidlá by pri dávaní prednosti chodcom blokovali prejazd vozidiel cez križovatku po Šancovej vrátane MHD, ktorá vďaka preferencii v súčasnom riešení získava výrazne kratšiu jazdnú dobu. Znamenalo by to teda zhoršenie dopravnej situácie na tomto kľúčovom dopravnom uzle. 

 

Račianske mýto by si zaslúžilo kompletnú reorganizáciu dopravy, nebolo by najlepšie riešenie umiestniť tam kruhový objazd? 

Hlavné mesto má spracované zadanie na spracovanie dopravnej štúdie, ktorá preverí variantné riešenia Račianskeho mýta ako prestupného uzla MHD s komplexným riešením verejnej hromadnej, pešej, cyklistickej aj automobilovej dopravy. Okružnú križovatku nepovažujeme za reálnu aj s ohľadom na vedenie liniek MHD, avšak až štúdia nám dá bližšie odpovede.

 

So zastávkami električky sa neplánuje robiť nič?

Dopravný podnik Bratislava spracoval návrh rozšírenia električkových zastávok (bez posunu koľají) s vybudovaním vyvýšených nástupných hrán a s osadením prístreškov. Návrh bude po dopracovaní predmetom rokovania s Okresným úradom Bratislava a Krajským dopravným inšpektorátom.

Možná zmena osi koľajníc bude preverená až v rámci štúdie na komplexné dopravné riešenie.

 

Bývam na Šancovej, bytový súbor UNITAS. Výjazd autom je možný jedine na Šancovú smer Račianske mýto. Čo mám robiť, ak potrebujem autom ísť na Račiansku? O koľko sa predĺži moja jazdná doba? 

V tomto prípade bude potrebné prejsť obchádzkovou trasou cez Karpatskú a Pioniersku ul. Predĺženie jazdnej doby závisí od cieľa cesty a času vykonania cesty. Hlavné mesto si je vedomé tohto negatívneho dopadu pre obyvateľov UNITAS, ktorí využívajú individuálnu automobilovú dopravu v smere na Račiansku. Situácia chodcov bola ale kritická a iné rýchle riešenie bez zrušenia pravého odbočenia, bohužial, nebolo možné.