Cestný správny orgán

Vyhradené parkovanie, rozkopávky a uzávierky, ale aj letné terasy, reklamné plochy a rôzne kultúrne aktivity si vyžadujú povolenia a rozhodnutia primátora hlavného mesta ako cestného správneho orgánu (CSO).

Sadzobník poplatkov

Sadzobník je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky č. 25/2016 a stanovuje sadzby správnych poplatkov uplatňované hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v rámci rozpätia daného položkami 82 až 85 Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu

Tlačivá k doprave

D1: Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu
D2: Žiadosť o povolenie pripojenia
D3: Žiadosť o usporiadanie siete miestnych komunikácií
D4: Žiadosť o povolenie uzávierky
D5: Žiadosť o ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás
D6: Žiadosť o umiestnenie kontajnera, lešenia, zariadenia staveniska
D7: Žiadosť - rozkopávkové práce
D8: Žiadosť - porucha vedenia
D9: Žiadosť - povolenie na umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia
D10: Žiadosť - povolenie vjazdu do pešej zóny  D10: Žiadosť - povolenie vjazdu do pešej zóny
D12: Žiadosť - preprava nadrozmerného nákladu D12: Žiadosť - preprava nadrozmerného nákladu 
D13: Žiadosť - výrub zelene : Žiadosť - výrub zelene
D14: Žiadosť - zriadenie stanovišťa taxislužby
D15: Žiadosť - vyhradené parkovanie pre držiteľa ŤZP
D16: Žiadosť - vyhradené parkovanie pre občana
D18: Žiadosť - určenie dopravných značiek a dopravných zariadení