Čo sa deje so žiadosťou po jej doručení hlavnému mestu

Ak je žiadosť úplná, posúdia ju viaceré oddelenia mesta - predovšetkým oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, oddelenie územného plánovania, oddelenie dopravného inžinierstva, hlavná architektka Bratislavy, v prípade investičného zámeru v pamiatkovej zóne aj Mestský ústav ochrany pamiatok, prípadne iné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Komplikované investičné zámery posúdi aj odborná komisia pre rozvoj mesta Metropolitného inštitútu Bratislavy. Posudzovanie žiadosti a predloženej dokumentácie je proces, počas ktorého môžu byť požadované ďalšie doplňujúce podklady. Ak nie je dokumentácia kompletná alebo sú vo formulári uvedené nesprávne údaje, podanie sa uzatvorí a žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný. Žiadateľ bude mať možnosť po dopracovaní a doplnení podať žiadosť opätovne.

Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti, ako aj stanovisko k investičnému zámeru podpisuje primátor Bratislavy ako príslušný výkonný orgán a štatutárny orgán Bratislavy.
Informácie o podávaní žiadostí online prostredníctvom formulára nájdete na stránke elektronických služieb.


Ako prebieha proces

Procesný krokRealizátor
1. Podanie žiadosti a dokumentácie Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) vyplní online formulár a pripojí projektovú dokumentáciu
2. Prijatie žiadosti a dokumentácie Odborný útvar HM SR (oddelenie usmerňovania investičnej činnosti) prijme formulár a posúdi úplnosť podania
3. Posudzovanie dokumentácie Odborné útvary mesta posúdia podanie a projektovú dokumentáciu z hľadiska viacerých odborných profesií
4. Vydanie záväzného stanoviska Primátor v mene mesta