Deti, mladí ľudia, rodiny v ohrození

Trvanie výzvy: od 1.2.2022 do 22.2.2022 

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 90 000 eur 

 

Výzva vychádza z predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) reagovať na aktuálne potreby detí, mladých ľudí a rodín v ohrození a organizácii, ktoré sa venujú týmto cieľovým skupinám. Zámerom grantovej výzvy je podporiť rozvoj a realizáciu preventívnych aktivít, poradenstvo, vzdelávanie, voľnočasové aktivity a vnútorné kapacity organizácií v oblasti.

Hlavné mesto má záujem podporiť organizácie, ktoré vytvárajú dostupné, bezpečné a podporné prostredie pre deti, mladých ľudí a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a podporujúce sociálnu súdržnosť. V rámci výzvy podporí hlavné mesto organizácie, ktoré realizujú projekty a aktivity pre cieľové skupiny grantovej výzvy špecifikované v časti “Predmet výzvy”. Grantová výzva reflektuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v obsahovom zameraní aj samotnom hodnotiacom procese. Viaceré výzvy na projekty takisto do veľkej miery prispievajú k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny Bratislavy.

 


Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach:

  • Oblasť 1

Podpora a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín

  • Oblasť 2

Systematický rozvoj a podpora interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými skupinami a pomôže stabilizácii, resp. profesionalizácii organizácie, prípadne pomôže zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

 

V rámci  výzvy „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození” je možné predložiť len jeden projekt (žiadosť), pričom je povolené kombinovať obidve nosné oblasti výzvy.


Ako podať žiadosť?

Žiadosť o dotáciu (projekt) sa zasiela elektronicky cez portál e-grant (www.bratislava.egrant.sk) a v tlačenej podobe poštou/do podateľne do 22. 02. 2022 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Sekcia sociálnych vecí 

Primaciálne námestie č. 1

814 99 Bratislava 

 

Žiadosť v tlačenej podobe môžete doručiť:

  1. poštou – za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum podania zásielky na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy,
  2. osobne – do podateľne hlavného mesta, najneskôr v deň uzávierky výzvy.

Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami – „Žiadosť o poskytnutie dotácie – (názov grantovej výzvy a rok), NEOTVÁRAŤ!“.


Kontaktné osoby

Mgr. Barbora Brichtová, (obsahové náležitosti), +421 903 985 980, barbora.brichtova@bratislava.sk

Mgr. Jana Valášková, (formálne náležitosti), + 421 902 972 353, jana.valaskova@bratislava.sk