Deti, mladí ľudia, rodiny v ohrození

Trvanie výzvy: od 15. 1. 2021 do 15. 2. 2021  

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 50.000 eur 

 

Kontext 

Výzva vychádza z predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) reagovať na aktuálne potreby detí, mladých ľudí a rodín v ohrození a organizácii, ktoré sa venujú týmto cieľovým skupinám. Zámerom grantovej výzvy je podporiť rozvoj a realizáciu preventívnych aktivít, poradenstvo, vzdelávanie, voľnočasové aktivity a vnútorné kapacity organizácií v oblasti. Hlavné mesto má záujem podporiť organizácie, ktoré vytvárajú dostupné, bezpečné a podporné prostredie pre deti, mladých ľudí a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a podporujúce sociálnu súdržnosť. V rámci výzvy podporí hlavné mesto  organizácie, ktoré realizujú projekty a aktivity pre cieľové skupiny grantovej výzvy špecifikované v časti „Predmet výzvy”. Grantová výzva reflektuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v obsahovom zameraní aj samotnom hodnotiacom procese. Viaceré výzvy na projekty takisto do veľkej miery prispievajú k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny Bratislavy. 


Kontaktné osoby 

Barbora Brichtová (odborné konzultácie), +421 903 985 980, barbora.brichtova@bratislava.sk 

Adam Domanický (formálne konzultácie): adam.domanicky@bratislava.sk