Domáca opatrovateľská služba

Postup žiadateľa pri podávaní žiadostí o zabezpečenie poskytovania
domácej opatrovateľskej služby

 

  1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý má záujem o  zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby, vyplní, podpíše a doručí na hlavné mesto „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby“  (ďalej len „žiadosť“) (viď Príloha č. 1) poštou na adresu:

 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Sekcia sociálnych vecí

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava 

alebo osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

 2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy prijíma žiadostí o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby od 01.01.2020.

 3. Povinnými prílohami žiadosti o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby sú:

  • kópia právoplatného rozhodnutia na druh sociálnej služby – opatrovateľská služba a stupeň odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušnou mestskou časťou Bratislavy podľa trvalého pobytu žiadateľa,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  • aktuálne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
  • úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby.

 4. Žiadosť po doručení na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy je evidovaná v podateľni v súlade s Registratúrnym poriadkom. V prípade, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, je žiadateľ vyzvaný k jej doplneniu.

 5. Hlavné mesto na základe zaevidovanej žiadosti kontaktuje žiadateľa za účelom dohodnutia podmienok zabezpečenia poskytovania domácej opatrovateľskej služby, a to najmä výber neverejného poskytovateľa, rozsah poskytovanej sociálnej služby a termín  začatia poskytovania sociálnej služby.

 6. Hlavné mesto požiada elektronickou formou neverejného poskytovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu s hlavným mestom SR Bratislava o zabezpečenie poskytnutia domácej opatrovateľskej službu. Neverejný poskytovateľ, ak má voľnú kapacitu, je povinný s touto fyzickou osobou uzavrieť zmluvu o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby.

 7. Odborný pracovník Sekcie sociálnych vecí následne informuje žiadateľa o zabezpečení poskytovania domácej opatrovateľskej služby a sprostredkuje kontakt žiadateľa s neverejným poskytovateľom.

 8. Žiadateľovi je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je jeho žiadosť vedená v evidencii hlavného mesta SR Bratislavy.