Grantový Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2020

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Hlavné mesto SR Bratislava v súvislosti s opatrením ohľadom koronavírusu a COVID-19 opakovane predlžuje termín uzávierky pre podávanie žiadostí o grant pre Podprogram 2  a to z 30.4.2020 na 31.8.2020

Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať až do konca uvedeného termínu, t.j. do 31.8.2020 do 12:00 h. Potom sa systém uzavrie a žiadne doplňovania či opravy nebude viac možné realizovať. V prípade nutnosti vykonania zmeny termínu realizácie plánovaného podujatia či aktivity, prípadne iných doplnení už zaslaného projektu je potrebné kontaktovať tajomníčku komisie Mgr. Jitku Bystřickú, ktorá pre tento účel žiadosť znovu otvorí (vráti späť). Po oprave, resp. doplnení údajov žiadateľ žiadosť znovu v elektronickom systéme odošle. Pokiaľ pôjde len o zmenu termínu realizácie aktivity, žiadosť nebude potrebné opakovane zasielať aj v tlačenej verzii, v opačnom prípade bude inak doplňovanú žiadosť potrebné odoslať i v tlačenej verzii bez povinnosti zasielania povinných príloh.

Predkladateľov projektov, ktorí svoje žiadosti zaslali a projekty buď tento rok už aj realizovali, alebo sa svoje projekty rozhodli nerealizovať, vyzývame k tomu, aby nám túto skutočnosť oznámili na adresu jitka.bystricka@bratislava.sk. Pri realizovaných projektoch treba uviesť dátum realizácie.

Ostatných žiadateľov o grant vyzývame, aby pri vypisovaní žiadosti v elektronickom systéme v kolonke „Popis projektu“ uviedli, resp. doplnili informáciu o spôsobe vytvorenia podmienok pre realizáciu projektu v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu.

  

Dôvodom druhého predĺženia termínu pre podávanie žiadostí o grant na podujatia a aktivity pohybového či vzdelávacieho charakteru je  stále platný zákaz realizovať v súčasnosti hromadné podujatia a aktivity pre pretrvávajúce obavy rozširovania nákazy koronavírusom.


Ciele grantového Podprogramu 2

 • podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ktoré disponujú celonárodnou, medzinárodnou, resp. i celosvetovou úrovňou
 • rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu v hlavnom meste
 • popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov hlavného mesta
 • rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou
 • rozvoj organizácie súťaží v rôznych záujmových oblastiach

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto
 • Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Oprávnené aktivity podpory

 • športové aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy
 • vzdelávacie aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy


Minimálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 3320 Eur

 • maximálna výška dotácie na podujatie celonárodného významu zaradené do kategórie NATIONAL je v sume 5000 Eur
 • maximálna výška dotácie na podujatie medzinárodného významu zaradené do kategórie INTERNATIONAL je v sume 10000 Eur
 • v sume nad 10000 Eur je možné poskytnúť dotáciu pre projekty zaradené do kategórie TOP
  (podrobnejšie viď „Štatút grantového Podprogramu 2...“)

Maximálna suma dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty zaradené do kategórie NATIONAL a INTERNATIONAL vrátane schválených projektov v podprograme 1 je 10000 Eur / kalendárny rok.

Lehota pre podávanie žiadostí: 20. február 2020 - 31. marec 2020 do 12:00 h.

Ako požiadať o udelenie grantu
Každý žiadateľ vyplní žiadosť v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie školstva, športu a mládeže
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky uveďte pozn. “GP pre rozvoj športu a vzdelávania - Podprogram 2“.

Dôležité upozornenie: Formulár žiadosti je potrebné najskôr ELEKTRONICKY ODOSLAŤ a až potom VYTLAČIŤ VO VERZII PRE TLAČ, NIE OPAČNE!!!

Vaša žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi súčasne, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť a tým sa stáva dôvodom na vyradenie. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.

KONZULTÁCIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ:
Mgr. Jitka Bystřická
kontakt: 02/59 356 550,
pondelok: 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
streda: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00