Grantový Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2021

Termín predkladania žiadostí je 28. február 2021

Odporúčania pre žiadateľa

Čo potrebujete k vypísaniu žiadosti o udelenie grantu

K vypísaniu žiadosti potrebujete stanovy, resp. štatút organizácie opatrené pečiatkou MVSR, prípadne iný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, doklad o pridelení IČO, DIČ a IČ DPH, doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene štatutárneho zástupcu právnickej osoby (menovací dekrét, resp.iné), doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke, doklad o vzniku právnickej osoby (bude potrebné uviesť dátum, miesto a číslo registrácie), prehľad podporených projektov z rozpočtu hl. mesta za obdobie predchádzajúcich 2 rokov (názov projektu, suma dotácie).                           

Ako požiadať o udelenie grantu

Každý žiadateľ vyplní žiadosť v elektronickom systéme, pripojí všetky povinné prílohy (vrátane skenu podpísaného čestného vyhlásenia), skontroluje správnosť a úplnosť uvedených údajov a žiadosť odošle.

 

Dôležité upozornenia:

Vytlačenú žiadosť o dotáciu doručí žiadateľ spolu s povinnými prílohami a čestným vyhlásením až v prípade úspešnosti projektu.

Žiadosti poslané v elektronickom systéme po termíne uzávierky nebudú posudzované.

 

Stručná definícia programu

Ciele grantového Podprogramu 2

 • podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ktoré disponujú celonárodnou, medzinárodnou, resp. i celosvetovou úrovňou
 • rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu v hlavnom meste
 • popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov hlavného mesta
 • rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou
 • rozvoj organizácie súťaží v rôznych záujmových oblastiach

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto
 • Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Oprávnené aktivity podpory

 • športové aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy
 • vzdelávacie aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy


Minimálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 3320 Eur

 • maximálna výška dotácie na podujatie celonárodného významu zaradené do kategórie NATIONAL je v sume 5000 Eur
 • maximálna výška dotácie na podujatie medzinárodného významu zaradené do kategórie INTERNATIONAL je v sume 10000 Eur
 • v sume nad 10000 Eur je možné poskytnúť dotáciu pre projekty zaradené do kategórie TOP
  (podrobnejšie viď „Štatút grantového Podprogramu 2 TU“)

Maximálna suma dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty zaradené do kategórie NATIONAL a INTERNATIONAL vrátane schválených projektov v podprograme 1 je 10000 Eur / kalendárny rok.

Kritériá hodnotenia projektov

 • súlad projektu s účelom grantového programu,
 • rozpočet,
 • počet účastníkov,
 • prínos projektu

V každom kritériu je možné získať 25 bodov. Maximálny počet bodov je tak 100. Aby mohol byť projekt úspešný, musí získať aspoň 70% celkového bodového hodnotenia.

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti posudzuje komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva na základe prijatých kritérií hodnotenia projektov. Komisia po prerokovaní žiadostí predkladá návrh na udelenie výšky a účelu dotácie mestskému zastupiteľstvu. O pridelení dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Čerpanie dotácie

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne, na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia a je povinný ju vyčerpať najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu s poskytovateľom.

KONZULTÁCIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ:
Mgr. Jitka Bystřická
02/59 356 550
pondelok: 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
streda: 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
piatok: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Výsledky grantových konaní 2020

Výsledky grantových konaní 2021