Grantový Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2022

Lehota na podávanie žiadostí je 25. október 2021 - 31. január 2022

Odporúčania pre žiadateľa

Čo potrebujete k vypísaniu žiadosti o udelenie grantu

K vypísaniu žiadosti potrebujete stanovy, resp. štatút organizácie opatrené pečiatkou MVSR, prípadne iný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, doklad o pridelení IČO, DIČ a IČ DPH, doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene štatutárneho zástupcu právnickej osoby (menovací dekrét, resp.iné), doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke, doklad o vzniku právnickej osoby (bude potrebné uviesť dátum, miesto a číslo registrácie), prehľad podporených projektov z rozpočtu hl. mesta za obdobie predchádzajúcich 2 rokov (názov projektu, suma dotácie).                           

Ako požiadať o udelenie grantu

Každý žiadateľ vyplní žiadosť v elektronickom systéme, pripojí všetky povinné prílohy (vrátane skenu podpísaného čestného vyhlásenia), skontroluje správnosť a úplnosť uvedených údajov a žiadosť odošle.

 

Dôležité upozornenia:

Vytlačenú žiadosť o dotáciu doručí žiadateľ spolu s povinnými prílohami a čestným vyhlásením až v prípade úspešnosti projektu k podpisu zmluvy.

Žiadosti poslané v elektronickom systéme po termíne uzávierky nebudú posudzované.

Prosíme žiadateľov, aby si pred podaním žiadosti dôsledne preštudovali podmienky grantového Podprogramu 2 a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kontaktovali.

 

Stručná definícia programu

Ciele grantového Podprogramu 2

 • podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ktoré disponujú celonárodnou, medzinárodnou, resp. i celosvetovou úrovňou
 • rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu v hlavnom meste
 • popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov hlavného mesta
 • rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou
 • rozvoj organizácie súťaží v rôznych záujmových oblastiach

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto
 • Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Oprávnené aktivity podpory

 • športové aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy
 • vzdelávacie aktivity a podujatia organizované najmä na území hlavného mesta Bratislavy

Oprávnené nákladové položky

Dotácie sa poskytujú najmä na tieto nákladové položky:

 • prenájom priestorov potrebných na realizáciu projektu (napr. budov, objektov alebo ich častí – ubytovacích, rekreačných stredísk, športových zariadení, škôl a školských stredísk, výstavných priestorov a pod.),
 • prenájom technických prostriedkov (napr. špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia, materiálu a pod.),
 • ubytovanie (nevzťahuje sa na daň z ubytovania),
 • stravovanie a občerstvenie (napr. nákup surovín, potravín, občerstvenia, stravovanie v reštauračných zariadeniach a pod.; nevzťahuje sa napr. na zabezpečenie cateringových služieb),
 • cestovné, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (napr. výdavky spojené s dopravou prostriedkami hromadnej dopravy, zabezpečenie prepravy taxislužbou alebo iným dodávateľom prepravnej služby a pod.; nevzťahuje sa na nákup pohonných hmôt, nepreplácajú sa výdavky pri použití vlastného motorového vozidla),
 • odmeny a honoráre (napr. trénerom, rozhodcom, školiteľom, lektorom, moderátorom a pod.; nepreplácajú sa odmeny a honoráre zamestnancom, resp. členom organizácie vrátane štatutárneho zástupcu, ani  mzdy zamestnancov, resp. členov organizácie),
 • ceny a odmeny (napr. súťažiacim, účastníkom a pod.; nevzťahuje sa na poskytovanie finančnej odmeny),
 • práce a služby súvisiace s propagáciou podujatia a vydávaním tlačovín (napr. výroba potlače na tričká, tlač propagačných materiálov, kopírovanie, propagácia projektu na internete a pod.),
 • všeobecný spotrebný materiál (napr. športový materiál, kancelársky materiál, hygienický materiál, dezinfekčný materiál a pod.),
 • poistné,
 • lekársky a protipožiarny dozor,
 • služby súvisiace s realizáciou projektu realizované prostredníctvom subjektu s oprávnením na takúto činnosť (služby spojené s organizáciou podujatia zabezpečené jedným poskytovateľom napr. cateringové služby, služby eventovej agentúry a pod.).


Minimálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 3320 Eur

 • maximálna výška dotácie na podujatie celonárodného významu zaradené do kategórie NATIONAL je v sume 5000 Eur
 • maximálna výška dotácie na podujatie medzinárodného významu zaradené do kategórie INTERNATIONAL je v sume 10000 Eur
 • v sume nad 10000 Eur je možné poskytnúť dotáciu pre projekty zaradené do kategórie TOP (podrobnejšie viď „Štatút grantového Podprogramu 2 TU“)

Maximálna suma dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na všetky schválené projekty zaradené do kategórie NATIONAL a INTERNATIONAL vrátane schválených projektov v grantovom Podprograme 1 nesmie prekročiť 10000 Eur.

Kritériá hodnotenia projektov

 • súlad projektu s účelom grantového programu,
 • rozpočet,
 • počet účastníkov,
 • prínos projektu

V každom kritériu je možné získať 25 bodov. Maximálny počet bodov je tak 100. Aby mohol byť projekt úspešný, musí získať aspoň 70% celkového bodového hodnotenia.

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti posudzuje komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva na základe prijatých kritérií hodnotenia projektov. Komisia po prerokovaní žiadostí predkladá návrh na udelenie výšky a účelu dotácie mestskému zastupiteľstvu. O pridelení dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Čerpanie dotácie

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne, na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia a je povinný ju vyčerpať najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu s poskytovateľom.

KONZULTÁCIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ:
Mgr. Jitka Bystřická
02/59 356 550
pondelok: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
streda: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Výsledky grantových konaní 2022

Výsledky grantových konaní 2021

Výsledky grantových konaní 2020