Grantový program ARS BRATISLAVENSIS

Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí. Vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.11.2003.

Podmienky pre získanie grantov určuje Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis. V jednom kalendárnom roku môže žiadateľ získať dotáciu na podporu maximálne troch žiadostí, resp. projektov. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi v jednom kalendárnom roku na všetky žiadosti je 10000 eur v súhrne. Neúplné žiadosti budú zo zoznamu žiadostí vyradené.

Žiadosti pre rok 2019

Termín uzávierky pre projekty realizované v roku 2019 bol stanovený na 31.12.2018. Každý oprávnený projekt v dňoch od 09. - 12.04.2019 hodnotili nezávisle od seba dvaja členovia odbornej hodnotiacej komisie. Člen odbornej hodnotiacej komisie pridelil projektu maximálne 50 bodov. Celkové hodnotenie projektu sa vypočítalo ako súčet číselných vyhodnotení a projektom, ktoré získali minim. 70% bodov, navrhovali hodnotitelia aj výšku dotácie.

Dňa 06.05.2019 je plánované zasadnutie grantovej komisie Ars Bratislavensis, ktorá posúdi návrh odbornej hodnotiacej komisie, pričom môže na základe zdôvodnenia zmeniť výšku navrhnutej dotácie hodnotiacou komisiou. O odporúčaní alebo neodporúčaní žiadostí o poskytnutie dotácie rozhoduje Grantová komisia hlasovaním a následne po prerokovaní žiadostí predkladá návrh na udelenie výšky dotácie a účelu dotácie primátorovi hlavného mesta. O poskytnutí dotácie v sume do 3 320 eur rozhoduje primátor hlavného mesta, o poskytnutí dotácie v sume nad 3 320 eur rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlavného mesta v súlade s nariadením č. 16/2012.

Výsledky grantových konaní budú zverejňované po schválení odporúčaní grantovej komisie primátorom mesta, cca máj 2019Ďalšie žiadosti pre rok 2019 z dôvodu uzávierky neprijímame.

 

Tajomníčka komisie

Mgr. Veronika Húdeková

Telefón: +421 259 356 132

E-mail: 

oficiálny: granty.ars@bratislava.sk
veronika.hudekova@bratislava.sk