Grantový program ARS BRATISLAVENSIS - zrušený

Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientoval na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí. Vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.10.2003.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 uznesením č. 336/2019 schválilo založenie Nadácie mesta Bratislavy, ktorá bude od roku 2020 realizovať grantové programy na podporu kultúry a komunít nahrádzajúce Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis.

Z tohto dôvodu, Rozhodnutím č. 16/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou 1. januára 2020 sa Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis zo dňa 29.12.2017 v znení neskorších dodatkov a Komisia grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis zriadená rozhodnutím č. 4/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ZRUŠUJE.

V súčasnosti sa pripravujeme na zmeny podávania žiadostí, ktoré spočívajú okrem iného v zavedení elektronického podávania žiadostí.

Prvé výzvy Nadácie mesta Bratislavy by mali byť zverejnené do konca februára 2020.

Informácie budeme aktualizovať priebežne. Viac na podstránke Nadácia mesta Bratislavy.

Tajomníčka komisie

Mgr. Veronika Húdeková

Telefón: +421 259 356 132

E-mail: 

oficiálny: granty.ars@bratislava.sk
veronika.hudekova@bratislava.sk