Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež v čase mimo vyučovania a zdravotne znevýhodnené deti a mládež v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia, ako i aktivít v oblasti výkonnostného športu a pravidelného športovania.

Zameriava sa na podporu:
  • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu
  • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže
  • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia
Termíny uzávierok žiadostí o granty: 31.01., 31.03., 30.06., 30.09.

Podmienky pre získanie grantov určujú Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Voľný čas") spolu s predpísanými prílohami a súčasne aj e-mailom bez príloh vo formáte .docx na adresu granty.volnycas@bratislava.sk. Rozhodujúci termín prijatia žiadosti je jeho registrácia v podateľni magistrátu. Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 1500 eur. Neúplné žiadosti budú zo zoznamu žiadostí vyradené. Výsledky grantových konaní budú zverejňované priebežne po zasadnutí komisie na webovom sídle hlavného mesta.

Pozvánky na zasadnutia komisie a oznámenia pre verejnosť: 

Tajomníčka komisie

Mgr. Jana Panáková

Telefón: +421 259 356 168

E-mail: 

oficiálny: granty.volnycas@bratislava.sk
jana.panakova@bratislava.sk