Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu:

  • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu
  • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže
  • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia

Podmienky pre získanie grantov určujú Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Poskytovateľ môže na jeden schválený projekt poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 1500 Eur. Len vo výnimočných prípadoch môže primátor zvýšiť dotáciu na dvojnásobok maximálne stanovenej sumy pre jeden schválený projekt, a to pre významné a tradičné podujatia Bratislavy. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.  

Termíny uzávierok pre podávanie žiadostí o granty sú stanovené v súlade s nariadením č. 16/2012 na:

31. január, 31. marec, 30. jún a 30. september

Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Oddelenie školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Voľný čas") spolu s predpísanými prílohami a súčasne aj e-mailom bez príloh vo formáte .docx na adresu granty.volnycas@bratislava.sk. Neúplné žiadosti nebudú predložené grantovej komisii k posúdeniu.

O odporúčaní alebo neodporúčaní žiadostí o poskytnutie dotácie rozhoduje grantová komisia hlasovaním a následne po prerokovaní predkladá návrh na udelenie výšky dotácie a účelu dotácie primátorovi hlavného mesta. O poskytnutí dotácie rozhoduje primátor hlavného mesta. Výsledky grantových konaní budú zverejňované priebežne, vždy po schválení odporúčaní grantovej komisie primátorom mesta.

Tajomníčka komisie

Mgr. Jana Panáková

Telefón: +421 259 356 168

E-mail: 

oficiálny: granty.volnycas@bratislava.sk
jana.panakova@bratislava.sk

Členovia grantovej komisie:
1. Mgr. Zdenka Zaťovičová - predsedníčka
2. PhDr. Jana Poláčiková
3. JUDr. Mgr. Jozef Uhler
4. PhDr. JUDr. Branislav Záhradník
5. Mgr. Jakub Kmeť
6. Mgr. Iveta Chovancová
7. Mgr. Ema Tesarčíková
8. Mgr. Vlasta Miškaninová