Hazardné hry

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava má vydané Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30.3.2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa ustanovuje, že na celom území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nemožno umiestniť herňu v hoteloch, moteloch a penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru a na verejnú zábavu a v bytových domoch, a to s účinnosťou od 01.05.2017.

Agenda individuálnych licencií a hazardných hier patrí pod oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, referát ostatných miestnych daní, poplatkov a licencií

Individuálna licencia

Odvody z hazardných hier

Ročné vyúčtovanie odvodov zasielajte v dvoch vyhotoveniach.Súhlasy a vyjadrenia

Pokyny k žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie obce k umiestneniu prevádzkyÚhrady správnych poplatkov a odvodov za prevádzkovanie hazardných hier

Pokyny k úhrade správnych poplatkov a odvodov

Kontakt


Ing. Juraj Čiba
juraj.ciba@bratislava.sk
3. poschodie, č.d. 306
+421 902 985 823
+421 259 356 903


Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 

Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30