Hlavná architektka

Odborný garant pre oblasť urbanizmu a architektúry. Mestský architekt sa okrem iného aktívne podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov, vstupuje do prípravy územného plánu a zabezpečuje tiež vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k pripravovanej investičnej činnosti.

Zabezpečuje:
  • odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora,
  • obstaranie územnoplánovacích podkladov
  • organizovanie spracovania územného plánu Bratislavy a jeho aktualizáciu
  • koordináciu územnoplánovacej činnosti na území Bratislavy
  • vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti. 

Hlavná architektka

Ing. arch. Ingrid Konrad

Telefón: +421 259 356 411

E-mail: architekt@bratislava.sk

Adresa:

Hlavná architektka
Uršulínska 6
814 99 Bratislava
Oznam: