Klienti v mestských zariadeniach

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v rámci svojej pôsobnosti poskytuje pomoc pre vybrané skupiny občanov: seniori, rodiny, deti v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
V nasledujúcom prehľade sú prezentované sumarizácie počtu klientov, počtu voľných miest, počtu žiadateľov a počtu zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a ubytovniach hlavného mesta.