Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023

Hlavné mesto SR Bratislavy pristúpilo k procesu komunitného plánovania sociálnych služieb, čo je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovní obcí, alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Výsledkom procesu komunitného plánovania bude koncepčný dokument v ktorom budú určené krátkodobé, strednodobé ciele a priority v sociálnej oblasti a definované opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste.

Pozvánka na verejnú prezentáciu

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania. Ide predovšetkým o otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb, vychádzajúci z poznaných potrieb a zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia. Komunitné plánovanie konfrontuje a zosúlaďuje záujmy všetkých zúčastnených strán a vytvára priestor pre hľadanie najlepších stratégií (výhra – výhra) prostredníctvom vzájomnej spolupráce.

V rámci procesu komunitného plánovania sociálnych služieb boli zadefinované pracovné skupiny:

◾Seniori
◾Deti mládež a rodina
◾Ľudia bez domova


Zákon o sociálnych službách ukladá mestám povinnosť vytvárať podmienky na podporu  komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a tiež vytvárať podmienky na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu s cieľom predchádzať vzniku resp. zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií a miestnych sociálnych problémov.


Obec je povinná vypracovať a schváliť Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) a to v spolupráci s poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb v rámci územnej pôsobnosti a v súlade s ustanovením § 80 písmena a) a § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.


Mesto vypracováva a schvaľuje KPSS na základe Národných priorít rozvoja sociálnych služieb MPSVaR SR. Mesto zároveň určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Mesto je povinné predložiť návrh KPSS na verejnú diskusiu.


Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 1013/2013 zo dňa 27. marca 2013 bol schválený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2018. 


S ohľadom na končiacu platnosť súčasného KPSS ako aj novely č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá priniesla významné zmeny v rámci § 83, hlavné mesto SR Bratislavy pristupuje v roku 2018 k administratívno-technickému zabezpečeniu spracovania KPSS na roky  2019 – 2023.