Manažér/ka pre cestovný ruch a zástupca/kyňa mesta Bratislavy v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pani Veroniku Slovákovú. Nakoľko uchádzačka o pozíciu predsedníčky predstavenstva BTB, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní na túto pozíciu a následne schválená mestským zastupiteľstvom, sa tejto funkcie medzičasom vzdala, výberové konanie sa bude opakovať. Z uvedeného dôvodu bolo preto potrebné navrhnúť na pozíciu predsedu predstavenstva nominanta mesta, ktorý by do ukončenia výberového konania a do času zvolenia nového predsedu predstavenstva BTB túto funkciu dočasne vykonával.

Vedenie mesta rozhodlo poveriť riadením BTB pána Vladimíra Greža, ktorý ako dlhoročný šéf BKIS má skúsenosti v uvedenej oblasti, keďže turistický ruch pôvodne spadal tiež do kompetencií BKIS.