Medzigeneračná solidarita

Trvanie výzvy: od 1.2.2022 do  22. 2. 2022

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 70 000 eur 

 

Výzva vychádza z predsavzatia Hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potreby mimovládnych organizácií a cieľových skupín v predmetnej oblasti. Cieľom mesta v tejto oblasti je posilniť mimovládne organizácie, ktoré sa buď profilujú v oblasti podpory starších obyvateľov a obyvateliek, alebo vytvárajú aktivity a podujatia s potenciálom byť medzigeneračné a inkluzívne. Táto grantová výzva sa zameriava na podporu podujatí, ktoré budú prístupné pre viaceré vekové skupiny s ohľadom na obsah aktivity a možné zdravotné obmedzenia účastníkov a účastníčok. Chce posilniť aktívnych občanov a občianky, ktorí majú nápady a elán zastupovať chýbajúce služby, vytrácajúce sa susedstvá a rodinné väzby a robiť tak naše mesto živším a inkluzívnejším aj pre staršiu generáciu. Je dôležité podporiť a motivovať takéto organizácie k udržateľnej činnosti práve v čase globálnej pandémie. Cieľom je tak v roku 2022 minimalizovať negatívny vplyv protiepidemiologických opatrení, ktoré mohli počas roka 2021 popretŕhať sociálne väzby obmedzením kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia nielen starších Bratislavčaniek a Bratislavčanov.


Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach:

  • Oblasť 1
Medzigeneračné aktivity a „aktívne starnutie“  
  • Oblasť 2
Vzdelávanie a posilňovanie schopností a kompetencií starších ľudí
  • Oblasť 3
Podpora a rozvoj interných kapacít proseniorských organizácií a ich sebareprezentácie

 

V rámci  výzvy  „Podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovanie kvality života seniorov a senioriek v Bratislave” je možné predložiť len jeden projekt (žiadosť), pričom je povolené kombinovať nosné oblasti výzvy.


Ako podať žiadosť?

Žiadosť o dotáciu (projekt) sa zasiela elektronicky cez portál e-grant (www.bratislava.egrant.sk) a v tlačenej podobe poštou/do podateľne do 22. 02. 2022 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Sekcia sociálnych vecí 

Primaciálne námestie č. 1

814 99 Bratislava 

 

Žiadosť v tlačenej podobe môžete doručiť:

  1. poštou – za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum podania zásielky na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy,
  2. osobne – do podateľne hlavného mesta, najneskôr v deň uzávierky výzvy.

Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami – „Žiadosť o poskytnutie dotácie – (názov grantovej výzvy a rok), NEOTVÁRAŤ!“.


Kontaktné osoby

Mgr. Ingrid Tomešová, (obsahové a formálne náležitosti), +421 904 213 842, ingrid.tomesova@bratislava.sk

Mgr. Veronika Špániková, (formálne náležitosti), + 421 904 070 685, veronika.spanikova@bratislava.sk