Mikrozóna Staré Mesto

Spúšťame mikrozónu Staré Mesto. Požiadajte o parkovaciu kartu (iPermit) 
 
Bratislava pokračuje v úsilí, aby sa rezidentom hlavného mesta čo najlepšie parkovalo. Uvedomujeme si, že parkovanie v Starom Meste má svoje špecifiká, preto pracujeme na tom, aby sa podmienky dostupného parkovania zlepšovali. V uplynulom období prešla Klobučnícka ulica v Starom Meste zmenou a stal sa z nej funkčný mestský verejný priestor so zeleňou, priestorom pre chodcov či stojanmi na bicykle, smetnými košmi a stĺpikmi proti parkovaniu nerezidentských vozidiel. Aby bolo ešte viac kontrolované, mesto od 1. 3. 2022 spúšťa mikrozónu Staré Mesto, ktorá bude v prvej fáze zahŕňať ulice - Klobučnícka, Uršulínska a Nedbalova. 

Parkovať v zóne budú môcť rezidenti ulíc Klobučnícka, Uršulínska, Nedbalova, Františkánske nám. a  Hlavné nám. (Zelená 1) na základe parkovacej karty iPermit, o ktorú môžu požiadať  od 17.1. do 28. 1. 2022. Uvedomujeme si, že počet parkovacích miest je obmedzený, a tak v prípade, že príde viac žiadostí, ako je aktuálne k dispozícii parkovacích miest, prebehne losovanie, na základe ktorého mesto vyberie držiteľov parkovacích kariet.  Dostupné parkovacie miesta:  

Klobučnícka - 21 parkovacích miest nonstop + 3 ŤZP  
Nedbalova – 2 parkovacie miesta (počas dňa návštevníci školy) v pracovné dni v čase 17-7 h, 
soboty a dni pracovného pokoja nonstop + cik-cak krátkodobé zastavenie  
Uršulínska – 11 parkovacích miest v  pracovné dni v čase 17-7 h,  
soboty a dni pracovného pokoja nonstop + 1 ŤZP miesto  

Aby bolo parkovanie v mikrozóne kontrolované, budú sa na daných uliciach osádzať parkovacie senzory, ktoré budú sledovať oprávnenie parkovania. To bude možné len s platnou elektronickou kartou – iPermit, ktorú bude potrebné nechať umiestnenú vo vozidle. Vďaka senzorom bude možné si online skontrolovať aj aktuálny stav obsadenosti parkovacích miest. 

Dopravné značenie spolu s osádzaním senzorov bude predbežne realizované v druhej polovici februára, aj v závislosti od vývoja počasia. O jeho priebehu budú rezidenti informovaní vopred (3 dni pred začatím bude osadené dočasné dopravné značenie s presným dátumom realizácie). Spustenie tejto mikrozóny sa predbežne predpokladá od 1. 3. 2022. 
 

Ako získať parkovaciu kartu v mikrozóne Staré Mesto 

 • rezidenti ulíc Klobučnícka, Uršulínska, Nedbalova, Františkánske nám. a Hlavné nám. (Zelená 1) môžu požiadať o vydanie parkovacej karty v dňoch od 17. 1. do 28. 1. 2022. 
   
 • žiadosť nájdete v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí 1 alebo si ju môžete stiahnuť na tejto podstránke. 
   
 • k žiadosti je okrem preukazu totožnosti (sken  alebo k nahliadnutiu) potrebný aj Technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II (sken /kópia) a v prípade služobných vozidiel doklad preukazujúci užívanie vozidla na súkromné účely (sken/kópia). 
   
 • následne je treba žiadosť priniesť osobne na podateľňu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo poslať poštou na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Oddelenie parkovania. 
   
 • v prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je aktuálne v mikrozóne dostupných miest, prebehne losovanie. O výsledkoch budú obyvatelia informovaní v úvode februára. 
   
 • od 8. 2. do 22. 2. 2022 budú môcť rezidenti, ktorým bola schválená žiadosť, podpísať zmluvu, zaplatiť zálohu v hodnote 50 EUR (v hotovosti alebo platobnou kartou ) a prevziať si parkovaciu kartuiPermit v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí 1. Pri prevzatí bude potrebné preukázať sa občianskym preukazom. 
   
 • podpísané zmluvy budú každé 2 mesiace kontrolované Mestským parkovacím systémom, preto ak nastane zmena v niektorých skutočnostiach uvedených v zmluve rezidenta (zmena bydliska či ďalšie), je povinný ich mestu nahlásiť, inak môže byť iPermit deaktivovaný (v tom prípade prepadne i záloha). 
   

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na infolinke 02 593 56 111 alebo Vám radi pomôžeme aj osobne v Kancelárii prvého kontaktu. 
 
Chceli by sme Vám poďakovať za trpezlivosť pri vyznačovaní parkovacích miest aj na príprave mikrozóny. Parkovanie vo Vašej štvrti budeme pravidelne vyhodnocovať a v prípade potreby upravovať tak, aby sa Vám lepšie parkovalo a zároveň boli ulice bezpečné pre chodcov a cyklistov.