Mnohodetné rodiny

Hlavné mesto môže poskytnúť finančný príspevok rodine najmenej so štyrmi nezaopatrenými deťmi, trvalým bydliskom na území hlavného mesta, na základe žiadosti zákonného zástupcu detí, ktorý sa o deti osobne stará v zmysle nižšie uvedených platných Zásad poskytnutia finančného príspevku mnohodetným rodinám.

Aj na rok 2017 sú v rozpočte hlavného mesta schválené finančné prostriedky pre mnohodetné rodiny, o ktoré môžu záujemcovia požiadať.

Kompletné žiadosti môžete podávať v čase od 1. júna do 31. augusta príslušného kalendárneho roku. Súčasťou žiadosti sú fotokópie rodných listov detí, doklad o uhradení platieb a potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska o poberaní príspevku a prídavku na dieťa.

Za akceptované doklady o platbe sa považujú: fotokópie uhradených šekov; zaplatený inkasný príkaz alebo SIPO lístok; výpis z bankového účtu, na ktorom je platba evidovaná ako odoslaná; doklad z registračnej pokladnice alebo príjmový pokladničný doklad.

Pri dokladovaní platby cez internetbanking nezabudnúť jednoznačne už pri zadávaní uviesť dátum, komu, začo (napr. ZUŠ-hudobný odbor), za koho a suma, poprípade za aké obdobie. Dopisované dodatočne informácie rukou sa neakceptujú. Taktiež na príjmových dokladoch musí byť pečiatka organizácie, dátum vystavenia, za čo a za koho a výška platby, ináč sa neakceptujú. Fotokópie príjmových dokladov a iných platieb lepte na papier (neprekrývajte ich pri lepení), aby sa predišlo strate.

Žiadosť o finančný príspevok mnohodetnej rodine