Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Mapa riešeného územia

Abstrakt
Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke
Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Časový plán

 • 10. 12. 2019 - vyhlásenie súťaže
 • 17. 1. 2020 - lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
 • 14. 2. 2020 - lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
 • v týždni 17.2.2020 – 21.2.2020 -  výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
 • v týždni 09.03.2020 – 13.03.2020 - úvodná konferencia
 • v týždni 27.04.2020 – 01.05.2020 - individuálne prezentácie koncepcií
 • v týždni 22.06.2020 – 26.06.2020 - individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
 • 10.7.2020 - lehota na predkladanie cenových ponúk
 • 17.7.2020 - celkové vyhodnotenie
 • 31.7.2020 - vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

Členovia komisie
Riadni
Matúš Vallo, SK, primátor Bratislavy
Zuzana Aufrichtová, SK, starostka Starého mesta
Igor Marko, SK/GB, architekt, www.markoandplacemakers.com
Michal Fišer, CZ, architekt, www.triarchitekti.cz
Marko Studen, SLO, architekt, www.scapelab.com
Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt, www.3zu0.com
Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt, www.tvk.fr

Náhradníci
Antonín Novák, CZ, architekt, www.drnh.cz
Juraj Šujan, SK, poradca primátora Bratislavy, architekt v Šujan-Štassel
Michal Marcinov, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie, kraj. arch. – LABAK
Roman Žitňanský, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, architekt

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži
Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

Princípy pre kvalitný verejný priestor v Bratislave
V súčasnosti Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje nový dokument, ktorý stanovuje princípy, ktoré by sa mali uplatňovať pri tvorbe verejných priestorov v Bratislave. Revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia bude slúžiť ako pilotný projekt, v ktorom sa dané princípy aplikujú. 

 • Priestorová identita
 • Mobilita
 • Životné prostredie
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Sociálna dimenzia, inklúzia
 • Funkčnosť a ekonomická návratnosť - Živé mesto

Podrobnejšie informácie a všetky dostupné dokumenty nájdete na tejto stránke.