Námestníci primátora

1. námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniam zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Tatiana Kratochvílová s účinnosťou od 07.12.2018 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii prvej námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, ostatné námestníčky zastupujú primátora v poradí:

 1. Ing. arch. Lucia Štasselová
 2. Mgr. Zdenka Zaťovičová

Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora v nasledovných oblastiach:

 • životné prostredie a odpadové hospodárstvo
 • vodné hospodárstvo a tepelná energetika
 • cestná doprava
 • ochrana pred povodňami
 • pozemné komunikácie

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania prvej námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do pravidelnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

Námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. arch. Lucia Štasselová s účinnosťou od 01.02.2019 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a prvej námestníčky primátora. 

Námestníčka primátora zastupuje primátora v oblasti:

 • sociálne veci s dôrazom na nájomné bývanie

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do operatívnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

Námestníčka primátora

V súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mgr. Zdenka Zaťovičová s účinnosťou od 16. 9. 2020 poverená zastupovaním primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo funkcii námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Námestníčka primátora zastupuje primátora v prípade neprítomnosti primátora a námestníčok primátora.

Námestníčka primátora zastupuje primátora v nasledovných oblastiach:

 • šport
 • školstvo
 • cestovný ruch/turizmus

Podľa ustanovenia § 12a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 371/2012 Z. z. je určený rozsah zastupovania námestníčky primátora nasledovne:

 • metodicky usmerňuje činnosti v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora
 • zastupuje hlavné mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak ju tým primátor v jednotlivých prípadoch poverí
 • sleduje plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva v oblastiach, v ktorých zastupuje primátora a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva v týchto oblastiach
 • vyjadruje sa k materiálom predkladaným do operatívnej porady primátora
 • podpisuje písomnosti a právne dokumenty podľa rozhodnutia primátora
 • rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak ju tým v jednotlivých prípadoch poverí primátor

1. námestníčka primátora

Ing. Tatiana Kratochvílová

Telefón: +421 259 356 552
pevná linka: +421 259 356 152
E-mail: tatiana.kratochvilova@bratislava.sk

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava


Námestníčka primátora

Ing. arch. Lucia Štasselová 

Telefón: +421 259 356 241
pevná linka: +421 259 356 492
E-mail: lucia.stasselova@bratislava.sk

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava


Námestníčka primátora

Mgr. Zdenka Zaťovičová

Telefón: +421 259 356 309
Telefón: +421 259 356 622
E-mail: zdenka.zatovicova@bratislava.sk

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava