Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení

OZNAM

Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy sa nebude konať odo dňa 14.07.2020 do odvolania. Z dôvodu prijatého opatrenia riaditeľa magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, podľa ktorého stretnutia na magistráte organizujeme v počte do 10 osôb a kratšie ako 1 hodina.

Žiadosti D18 o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení budeme počas obdobia, keď budú operatívne komisie zrušené, prijímať podaním do podateľne. Podaná žiadosť D18 musí obsahovať všetky prílohy: 1x projekt organizácie dopravy, záväzné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v BA v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., stanovisko správcu komunikácie k navrhovaným značkám (správcu každej komunikácie kde sa navrhujú značky) - k účelovým komunikáciám v súkromnej správe požadujeme aj doklady k preukázania vlastníctva a správy komunikácie (kolaudačné rozhodnutie, zmluvy), k miestnym komunikáciám s premávkou mestskej hromadnej dopravy požadujeme stanovisko Dopravného podniku Bratislava, a. s.

Upozorňujeme žiadateľov, že od 01.04.2020 je účinná Vyhláška č. 30/2020 o dopravnom značení.


Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení.

Rozhodnutím č. 23/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky bola zriadená komisia na prerokovávanie návrhu úpravy cestnej premávky na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Komisiu tvoria menovaní zástupcovia:

  • Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  • Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave - Krajského dopravného inšpektorátu, odboru dopravného inžinierstva
  • Dopravného podniku Bratislavy, a.s.
  • Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy
  • Zasadanie Komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení sa koná každý utorok od 8:30 do 11:00 na Primaciálnom nám. č. 1 v Bratislave (č. d. 19).

V zmysle zmeny Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení Zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 
§3 ods. (7) Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
bude od 20.05.2018 potrebné v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení predkladať stanovisko správcu pozemnej komunikácie, pre ktorú budú v projekte organizácie dopravy navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia.
Pre nezaradené pozemné komunikácie do siete miestnych komunikácií a pozemné komunikácie v súkromnom vlastníctve, vyžaduje cestný správny orgán k žiadosti o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení predložiť stanovisko správcu pozemnej komunikácie a doklad preukazujúci zabezpečovanie výkonu správy pozemnej komunikácie.
Doterajší súhlas mestskej časti s navrhovanými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami nebude v zmysle tejto novely zákona postačujúci.
Záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu získa žiadateľ priamo v operatívnej komisii.
Potrebné je použiť nový formulár D18 - Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy a na účelových komunikáciách.

OZNAM

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 si mesto dovoľuje poprosiť žiadateľov o určenie dopravného značenia o poslanie prílohy (plánu organizácie dopravy, aj bez pečiatok) elektronicky na adresu: dopravnakomisia@bratislava.sk s uvedením žiadateľa a lokácie pre rýchlejšie spárovanie.

Dôvodom tejto žiadosti je fakt, že sa komisia určovania dopravného značenia aktuálne nemôže stretávať osobne, musí tak robiť prostredníctvom on-line priestoru a elektronická forma POD vie tento proces značne urýchliť. Štandardne je nutné pre posúdenie POD všetky materiály oskenovať a rozoslať, čo v momentálnej situácii znamená ďalšie časové straty a predĺženie procesu spracovania podanej žiadosti.

Rovnako vzhľadom na meniace sa prevádzkové hodiny podateľne odporúčame žiadosti o určenie posielať prostredníctvom pošty alebo elektronickej schránky na slovensko.sk.

Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia