Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Príspevková organizácia

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko bolo zriadené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 225/2003 zo dňa 20.11.2003 a vzniklo splynutím príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko, Bratislavská informačná služba a Park kultúry a oddychu.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prehliadky, súťaže a podporuje rozvoj záujmovej činnosti. Vydáva periodickú i neperiodickú tlač súvisiacu s propagáciou Bratislavy alebo jej kultúrnych, športových a spoločenských aktivít.

V oblasti cestovného ruchu plní Bratislavské kultúrne a informačné stredisko funkciu turistickej informačnej kancelárie verejným sprístupnením relevantných informácií, zabezpečovaním sprievodcovskej činnosti, organizovaním vlastivedných podujatí. Organizuje kurz turistických sprievodcov po Bratislave a zabezpečuje šírenie informácií a propagáciu Bratislavy ako turistickej destinácie.


Vedenie

Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka

tel.: +421 259 103 100

e-mail: k.hulikova@bkis.sk


Kontaktné údaje

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava

+421 259 103 100

http://www.bkis.sk

http://www.mestskedivadlo.sk

bkis@bkis.sk

Komentáre