RETEST

Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje pomoc občanom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.8/2012 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých. Resocializačné stredisko RETEST je zriadené na účel aktivovania vnútorných schopností plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
 
Zariadenie RETEST je určené:
  • mužom a ženám od 18 rokov
  • po absolvovaní ústavnej, strednodobej liečby  v niektorom zo zdravotníckych zariadení v SR
  • závislým od psychotropných látok (vrátane alkoholu a patologického hráčstva)

Podmienky prijatia:

Žiadatelia musia vyplniť žiadosť, ktorú si môžu z webovej stránky hlavného mesta www.retest.sk, vyzdvihnúť vo Front Office hlavného mesta alebo v resocializačnom stredisku RETEST.

Žiadateľ žiadosť vyplní podľa predtlače a k žiadosti doloží prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Vyplnenú žiadosť aj so všetkými prílohami osobne odnesie do resocializačného strediska RETEST, alebo zašle poštou na adresu resocializačného strediska RETEST, resp. zašle na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Oddelenie sociálnych vecí
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1

Po zaevidovaní žiadosti bude písomné stanovisko resocializačného strediska RETEST.

Konzultácie a informácie o ubytovaní sa poskytujú v resocializačnom stredisku RETEST


Vedenie

Mgr. Kamil Bartoň
riaditeľ


Kontaktné údaje

RETEST
Ľadová 11
811 05 Bratislava-Staré Mesto

+421 252 442 601
+421 252 442 604 (fax)
+421 903 642 602

http://www.retest.sk

info@retest.sk

Komentáre