Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

Trvanie výzvy: od 1.2.2022 do 22.2.2022 

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 130 000 eur 

 

Výzva vychádza z predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potreby mimovládnych organizácií a cieľových skupín v predmetnej oblasti. Cieľom mesta je zvýšiť dostupnosť sociálnej podpory všetkých jedincov, rodín a domácností smerujúcej k udržaniu bývania, teda prevencii straty bývania, ukončeniu bezdomovectva či bytovej núdze. Grantová výzva reflektuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v obsahovom zameraní aj samotnom hodnotiacom procese.

Viaceré výzvy v rámci programu Bratislava pre všetkých majú za cieľ prispievať k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny.

 


Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach:

  • Oblasť 1

Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova

Disponibilné zdroje: 50 000 eur

 

  • Oblasť 2

Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova

Disponibilné zdroje: 80 000 eur

 

V rámci  výzvy „Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova ” je možné predložiť len jeden projekt (žiadosť), pričom nie je povolené kombinovať nosné oblasti výzvy. Tzn. žiadateľ môže podať len jednu žiadosť, pričom si musí vybrať len jednu oblasť výzvy.


Ako podať žiadosť?

Žiadosť o dotáciu (projekt) sa zasiela elektronicky cez portál e-grant (www.bratislava.egrant.sk) a v tlačenej podobe poštou/do podateľne do 22. 02. 2022 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Sekcia sociálnych vecí 

Primaciálne námestie č. 1

814 99 Bratislava 

 

Žiadosť v tlačenej podobe môžete doručiť:

  1. poštou – za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum podania zásielky na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy,
  2. osobne – do podateľne hlavného mesta, najneskôr v deň uzávierky výzvy.

Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami – „Žiadosť o poskytnutie dotácie – (názov grantovej výzvy a rok), NEOTVÁRAŤ!“.


Kontaktné osoby

Bc. Laura Kovácsová, (obsahové náležitosti), +421 903 530 406, laura.kovacsova@bratislava.sk

Mgr. Jana Hojsíková, (formálne náležitosti), + 421 903 985 933, jana.hojsikova@bratislava.sk