Oznámenie o začatí preskúmania Územného plánu zóny Dunajská, v znení zmien a doplnkov a Územného plánu zóny Podhradie, k. ú. Staré Mesto, Bratislava

Preskúmanie uvedených územnoplánovacích dokumentácií sa uskutočňuje v zmysle § 30 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) za účelom udržiavania aktuálnosti územnoplánovacieho dokumentu a overenia potreby jeho aktualizácie, prípadne obstarania nového územného plánu.

 

Fyzické osoby, právnické osoby, inštitúcie a organizácie sú oprávnené podať pripomienky a podnety na zmenu, viac v jednotlivých oznamoch.