Zajtra: Polooblačno 24°C

Parkovacie domy

Parkovacie kapacity - parkovacie domy 

So spustením parkovacej politiky nás čaká redizajn verejného priestoru - príprava jednotlivých parkovacích zón, úprava existujúcich parkovacích miest podľa noriem, dopravné značenie, ako aj príprava a budovanie rezidentských parkovacích domov. Regulácia parkovania je totiž najmä o zlepšení dostupnosti parkovania pre rezidentov na miestach, kde je s parkovaním problém.  
 
Nad parkovacími domami uvažujeme v miestach, kde je v súčasnosti dopyt po parkovaní a zároveň nedostatok parkovacích miest. V budúcnosti sa to bude týkať lokalít, kde ani po regulácii návštev a nerezidentov nebudú mať rezidenti dostatok miest. Predpokladáme, že dopyt po počte parkovacích miest bude rásť, preto potrebujeme parkovanie zorganizovať tak, aby to nebolo na úkor verejných priestorov. Medzi potenciálne vhodné lokality patria tie, kde sú už teraz parkoviská alebo spevnené plochy s čo najmenším záberom zelene, ktoré sú v dostupnej vzdialenosti od bytových domov, avšak tak, aby nepôsobili rušivo voči okoliu a najmä obyvateľom lokality. 

Tomu chceme prispôsobiť aj výsledné riešenie parkovacích domov. Riešení, ako sa parkovací dom môže stať pridanou hodnotou pre životné a spoločenské prostredie je viacero. Pre každú lokalitu budú zvolené podľa potreby. Jedným z riešení je zelená fasáda s popínavými rastlinami, ale rovnako je možné obložiť steny prírodným dreveným materiálom, či využiť plnú stenu na športovanie v podobne lezeckej steny či umiestnenia basketbalových košov alebo ju využiť na premietanie. To sa týka aj strechy, ktorá rovnako môže byť zelená, ale môže slúžiť aj ako športové či detské ihrisko alebo ako komunitná záhrada. 

Parkovacie domy bude prevádzkovať hlavné mesto. Slúžiť budú predovšetkým rezidentom, teda obyvateľom s trvalým pobytom v danej lokalite, ktorí v nich budú môcť parkovať na základe ich rezidentskej karty, ku ktorej si priplatia 1 euro na rok.  

Prvým krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vybraných lokalít je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z potrieb rezidentov v priamom okolí. V tejto fáze má teda mesto len zoznam vytypovaných pozemkov, o ktorých sa ide najskôr rozprávať s obyvateľmi, tej ktorej lokality. 


PARKOVACÍ DOM UNITAS 

vnútroblok Račianska-Šancová-Kominárska, mestská časť Nové Mesto

Obyvatelia vnútrobloku majú dlhodobo problém s parkovaním. Oficiálne parkovisko je jedno, pre pár áut pred škôlkou. V súčasnosti parkuje tiež okolo 150 áut na pozemku pri Filiálke, tento pozemok však patrí ŽSR a už dnes je tam zákaz vjazdu. Pri akejkoľvek prestavbe Filiálky či inom zámere ŽSR bude tento pozemok nedostupný a dôjde ešte k väčšiemu dopytu po parkovaní. S obyvateľmi vnútrobloku sme sa preto o riešení dostupnosti parkovania a možnostiach výstavby parkovacieho domu na mieste súčasného betónového ihriska rozprávali počas online stretnutia. Prezentovali sme im možnosti aj so zachovaním funkcie ihriska, ktoré bolo ich v požiadavkách.  

Pozrite si záznam zo stretnutia s obyvateľmi: Zaznam UNITAS 3 3 2021


PARKOVACÍ DOM NA STUDENOHORSKEJ

Studenohorská ulica, mestská časť Lamač

Mapovania v celej skúmanej zóne zaznamenali vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť parkovací dom na Studenohorskej ulici, na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý je vo svahu. V riešenom území budúceho parkovacieho domu je dnes 55 parkovacích miest, z toho je 15 vyhradených, ktoré bývajú aj nevyužité. Mesto obyvateľom na online stretnutí odprezentovalo návrh parkovacieho domu s 99 miestami, ktorý by obslúžil nielen najbližšie bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť. Navrhovaný nízkopodlažný dom so zelenou strechou a fasádou s obkladom z prírodného dreva by bol v súlade s pôvodnou zástavbou daného územia. Osvetlenie a kamerový systém okrem iného môže prispieť k väčšej bezpečnosti na mieste. 


Pozrite si záznam zo stretnutia s obyvateľmi dňa 28.6.2021 : Riešenie parkovania Studenohorská 

Je naším cieľom, aby budúce projekty čo najviac vychádzali z potrieb a skúseností rezidentov v priamom okolí, budeme preto radi, ak nám necháte spätnú väzbu a vaše podnety k možnostiam riešenia parkovacieho domu prostredníctvom DOTAZNÍKA.


PARKOVACÍ DOM NA WOLKROVEJ 

Wolkrova ulica a okolie, mestská časť Petržalka 

Obyvatelia aktuálne parkujú na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc, tlak na parkovanie je v tejto oblastí veľký. Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe montovaného parkovacieho domu na mieste spomínanej betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na 1 polozapustenom a 2 nadzemných podlažiach obsiahol 173 parkovacích miest. Prezentovaný návrh počíta s obkladom s popínanou zeleňou či z prírodného dreva a zelenou strechou s vodozádržnými opatreniami. Detských ihrísk či športovísk, ktoré by mohli byť na streche umiestnené, je totiž podľa prieskumov v okolí dostatok. Parkovací dom by mohol byť od blízkeho bytového domu oddelený aj alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť aj komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. Lokalít, kde by v budúcnosti mohli vzniknúť ďalšie parkovacie domy, je v okolí viacero.  

 

Pozrite si záznam zo stretnutia s obyvateľmi dňa 30.6.2021: Riešenie parkovanie Wolkrova

Je naším cieľom, aby budúce projekty čo najviac vychádzali z potrieb a skúseností rezidentov v priamom okolí, budeme preto radi, ak nám necháte spätnú väzbu a vaše podnety k možnostiam riešenia parkovacieho domu prostredníctvom DOTAZNÍKA.


PARKOVACÍ DOM NA SARATOVSKEJ 

Saratovská ulica a okolie, mestská časť Dúbravka (štvrtok 1.7.)

Parkovanie v tejto oblasti je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou. Na riešenom území parkuje v súčasnosti 129 áut, prieskumy z terénu však ukazujú, že hoci cez deň je obsadenosť ⅔, v noci je parkovisko, rovnako ako aj vedľajšie ulice, úplne naplnené. Mesto obyvateľom prezentovalo návrh parkovacieho domu pre 202 parkovacích miest s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou, ktorá by zohľadňovala vzdialenosť od bytového domu. Na mieste, kde by boli garáže k bytovému domu najbližšie, si môžu obyvatelia zvoliť aj užší variant. Kapacitne by tak bol parkovací dom o niečo menší, ale zachoval by sa väčší priestor zelene, kde by pod korunami stromov mohli byť umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady. Parkovací dom by zároveň pôsobil ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou. Aj preto mesto v návrhu predstavilo možnosť zelenej fasády aj zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami, ktoré by výrazne zmenili aktuálne prehrievaný betónový priestor. 

 

Je naším cieľom, aby budúce projekty čo najviac vychádzali z potrieb a skúseností rezidentov v priamom okolí, budeme preto radi, ak nám necháte spätnú väzbu a vaše podnety k možnostiam riešenia parkovacieho domu prostredníctvom dotazníka TU.

Pozrite si záznam zo stretnutia s obyvateľmi dňa 1.7.2021: Riešenie parkovania Saratovská