Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami

Trvanie výzvy: od 1.2.2022 do 22.2.2022 

Celková výška zdrojov v tejto výzve je 130 000 eur 

 

Výzva vychádza z predsavzatia Hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potrebu riešení v oblasti drog, závislostí a exponovaných lokalít mesta so zameraním na potreby ohrozených skupín obyvateľstva. Cieľom mesta je zvýšenie dostupnosti a prístupu zraniteľných komunít k účinnej prevencii. Ako želaný vplyv ďalej vnímame zlepšenie verejného poriadku a komunitného života v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami v záujme ochrany zdravia jednotlivcov, komunít a verejnosti. 

Grantová výzva a hodnotenie žiadostí o dotáciu bude zohľadňovať prínos projektu v oblasti zmiernenia negatívnych dopadov epidémie nového koronavírusu na zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré čelia vyšším zdravotným, sociálnym a ekonomickým rizikám z dôvodu kombinácie dôsledkov šírenia COVID-19, nepriaznivej životnej situácie a porúch zdravia.


 

Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach:

  • Oblasť 1

Zabezpečenie dostupnosti predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami a alkoholom

  • Oblasť 2

Akcelerácia a podpora rozvoja interných kapacít organizácií na realizáciu odborných a na dôkazoch založených aktivít v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami a alkoholom

 

V rámci  výzvy „Prevencie, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami” je možné predložiť len jeden projekt (žiadosť), pričom je povolené kombinovať obidve nosné oblasti výzvy.


Ako podať žiadosť?

Žiadosť o dotáciu (projekt) sa zasiela elektronicky cez portál e-grant (www.bratislava.egrant.sk) a v tlačenej podobe poštou/do podateľne do 22. 02. 2022 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Sekcia sociálnych vecí 

Primaciálne námestie č. 1

814 99 Bratislava 

 

Žiadosť v tlačenej podobe môžete doručiť:

  1. poštou – za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum podania zásielky na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy,
  2. osobne – do podateľne hlavného mesta, najneskôr v deň uzávierky výzvy.

Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami – „Žiadosť o poskytnutie dotácie – (názov grantovej výzvy a rok), NEOTVÁRAŤ!“.


Kontaktné osoby

Mgr. Nikoletta Luptáková, (obsahové náležitosti), +421 903 019 159, nikoletta.luptakova@bratislava.sk

Mgr. Adam Domanický, (formálne náležitosti), + 421 902 701 406, adam.domanicky@bratislava.sk