Programové obdobie 2014-2020

Interreg Central Europe

Interreg Europe

Finančný mechanizmus EHP a Nórska

EÚ HORIZONT 2020

Nástroj na prepájanie Európy - Connecting Europe Facility

Európsky sociálny fond - Operačný program Ľudské zdroje