Zajtra: Zamračené 18°C

Rozvoj mesta

Územné plánovanie a výstavba je sumárom informácií o územnom pláne hlavného mesta, o územných plánoch zón, o územnoplánovacích podkladoch, o obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, o procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), o usmerňovaní investičnej činnosti a o technickej mape mesta.