Sekcia informatiky a dátovej politiky

Mgr. Marcel Varenits, poverený riadením sekcie

marcel.varenits@bratislava.sk

02/ 59 356 224

Marcel Varenits absolvoval magisterské štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore aplikovaná informatika. Po skončení štúdia začal v roku 2011 pracovať ako samostatný odborný referent na oddelení informatiky, neskôr na oddelení mestského informačného systému Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Od roku 2019 má na starosti vedenie oddelenia mestského informačného systému, ktoré zabezpečuje správu a rozvoj mestského informačného systému, elektronizáciu služieb poskytovaných občanom mestskou samosprávou, inovácie a správu webového portálu hlavného mesta.


Oddelenie dátovej politiky a analýz

Mgr. Pavol Škápik

vedúci oddelenia

Oddelenie mestského informačného systému

Mgr. Marcel Varenits

vedúci oddelenia

Oddelenie geoinformačného systému

Ing. Mgr. Vladimír Bednár

vedúci oddelenia