Seniori

Chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým našim klientom aj zamestnancom za porozumenie a spoluprácu vo všetkých potrebných opatreniach, aby sme chránili životy a zdravie tých najzraniteľnejších seniorov. Máme v tomto spoločný cieľ a veríme, že to spoločne zvládneme. Naša jediná vakcína je disciplína. Ďakujeme.


Zariadenia sociálnych služieb a Zariadenia krízovej intervencie


Hlavné mesto SR je zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Ide o zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denného stacionára.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou po celý rok, v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová forma len na určitý čas, najviac na tri mesiace kalendárneho roka a v dennom stacionári ambulantná forma len na určitý čas počas dňa.